Dzisiaj jest: Poniedziałek, 25 września 2023r. Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych


Od czego zacząć?


Bez względu na to, czy mamy już działkę, czy dopiero zamierzamy ją kupić, wędrówkę po urzędach radzimy zacząć od wydziału architektury urzędu gminy (miasta), w której chcemy się budować. Trzeba tam sprawdzić, czy działka leży na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan jest, działkę można zagospodarować jedynie w taki sposób, na jaki pozwala plan. Dlatego, zanim udamy się do architekta albo kupimy gotowy projekt domu, powinniśmy zamówić w urzędzie gminy (miasta) wypis i wyrys z planu miejscowego. Może go otrzymać każdy po uiszczeniu opłaty administracyjnej odpowiadającej kosztom przygotowania dokumentu. Wyrys dobrze jest dostarczyć architektowi, który ma nam zaprojektować dom, albo mieć przy sobie przy wyborze projektu gotowego, aby skonfrontować, czy jest zgodny z ustaleniami planu. Jeżeli planu nie ma - a tak jest najczęściej, bo większość starych planów wygasła - konieczna będzie decyzja o warunkach zabudowy. Niestety, nie zawsze można ją uzyskać.

Kolejność formalności budowlanych

Sprawdzenie w wydziale architektury urzędu gminy (miasta), czy działka leży na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie, należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Jeśli działka jest rolna, konieczne będzie uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Wniosek składa się w starostwie w wydziale gospodarki gruntami.

Mapa geodezyjna do celów projektowych

Zamawia się ją w starostwie w wydziale geodezji albo w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana przez geodetę.

Techniczne warunki przyłączenia do sieci


Wnioski wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do własności (np. wypis z księgi wieczystej) oraz mapą sytuacyjną składa się w lokalnych przedsiębiorstwach - energetycznym, gazowym i wodno-kanalizacyjnym.

Uzgodnienia projektu budowlanego

W zależności od rodzaju inwestycji projekt uzgadnia się:
  • w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji, który sprawdza czy lokalizacja obiektu i projektowane trasy przebiegu nie kolidują z istniejącym i projektowanym systemem infrastruktury miejskiej;
  • z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków sprawdzającym zgodność projektu z Ustawą o Ochronie Zabytków (obiekty zabytkowe);
  • z Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną (sanepidem), jeśli realizowane są obiekty produkcyjne i usługowe;
  • z Państwową Inspekcją Pracy (jeśli w budynku będą stanowiska pracy);
  • ze specjalistą ds. przeciwpożarowych (przyłącza gazowe, niektóre obiekty usługowe).
Uzgodnienie może mieć formę postanowienia lub odpowiedniej adnotacji z pieczątką w projekcie.

Pozwolenie na budowę

Wniosek wg urzędowego wzoru, projekt budowlany (4 egzemplarze), oświadczenie o prawie do nieruchomości, zaświadczenie o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego składa się w starostwie (wydział architektury i budownictwa).

Jeśli nie ma planu miejscowego do ww. dokumentów należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy, pobranie dziennika budowy i złożenie oświadczenia kierownika budowy.

Inwestor musi zatrudnić kierownika budowy i zawiadomić powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Składa się wniosek (na urzędowym formularzu lub własne pismo) z dołączonym pisemnym oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania robotami oraz zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego (to samo dotyczy inspektora nadzoru inwestorskiego). W inspektoracie powiatowym pobiera się również dziennik budowy (musi być ostemplowany); za jego prowadzenie odpowiada kierownik budowy. Roboty można rozpocząć po upływie 7 dni od złożenia wniosku.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zakończenie robót budowlanych zgłasza się w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego (na urzędowym formularzu lub własne pismo). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności budowy z projektem i pozwoleniem oraz o uporządkowaniu terenu, dziennik budowy, wykonaną przez geodetę inwentaryzację powykonawczą oraz protokoły odbiorów instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej (wydają je przedstawiciele lokalnych zakładów) i przewodów kominowych (kominiarz).

Przystąpienie do użytkowania

Pozwolenie na użytkowanie uprawomocni się, jeśli powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.


stopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.