Dzisiaj jest: Wtorek, 18 stycznia 2022r. Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych

Petycje
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001195

 

Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji kierowanej do Wójta Gminy Mełgiew może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Wójta Gminy (art. 2 ust. 3 ustawy).

 

Określenie statusu pisma
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna (art. 3 ustawy).

 

Kto może złożyć petycję
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

 

Petycja może być złożona w interesie:
• publicznym, czyli wszystkich obywateli;
• podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym;
• innego podmioty, za jego zgodą.

 

Składanie petycji
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
e-mail lub e-puap. Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba (osoby) je reprezentująca(e). Złożenie petycji jest wolne od opłat.


Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
• wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów,
w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
• oznaczenie adresata petycji;
• wskazanie adresata petycji;
• określenie przedmiotu petycji.

 

Miejsce składania petycji
Petycje należy składać w Urzędzie Gminy Mełgiew w kancelarii – parter, pokój nr 001 lub przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy Mełgiew (ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew). Petycję można również przesłać drogą elektroniczną na adres: melgiew@melgiew.pl

 

Sposób i termin rozpatrywania petycji
• Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Mełgiew danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana.
• Na stronie internetowej Urzędu Gminy niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
• Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
• Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem – w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
• Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.stopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.