Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Konkurs na opracowanie plakatu promującego RODZINĘ – „Moja rodzina – tak po prostu”

Konkurs na opracowanie plakatu promującego RODZINĘ – „Moja rodzina – tak po prostu”

Regulamin Konkursu „Moja rodzina – tak po prostu”

z okazji obchodów Dnia Rodziny połączonych z Festynem Rodzinnym w dniu 3 czerwca 2017 r.

 I. Informacje ogólneUrząd Gminy Mełgiew oraz Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza konkurs na opracowanie plakatu promującego RODZINĘ, który zostanie wykorzystany przy organizacji obchodów Dnia Rodziny oraz promocją tego wydarzenia. Festyn Rodzin z okazji. m.in. obchodów Dnia Rodziny zostanie zorganizowany w dniu 3 czerwca 2017r.Organizatorzy konkursu: Gmina Mełgiew, Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z uczestnikami konkursu, zwanych dalej Uczestnikami, upoważniony jest pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi – Pani Patrycja Dzwonkowska tel. 81 4670 -551, 663 909 960
 3. Konkurs obejmuje wykonanie plakatu promującego RODZINĘ dowolną techniką.

II. Cel konkursu:

Celem konkursu jest: promowanie więzi rodzinnych oraz uświadamianie dzieciom i młodzieży wartości jakie stanowi rodzina. Ponadto ważne jest zachęcenie dzieci to przedstawienia swojej rodziny, jej zalet i cech pozytywnych.III. Warunki techniczne:

 1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, węgiel, kredka, pastele, farby, wycinanki itp.). Uczestnicy konkursu przygotowują prace w formacie A3 lub A2.

 2. Prace muszą być własnego autorstwa.

 3. Praca plastyczna powinna posiadać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa placówki oświatowej, kl., miejscowość.

 4. Prace niepodpisane nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 5. Zgłoszone do Konkursu prace nie będą zwracane autorom.

 6. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych celem promowania projektu „Moja rodzina – tak po prostu”.

 IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby które:
 1. zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia;
 2. są uczniami klas I-VI szkół podstawowych na terenie Gminy Mełgiew.

 V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 1. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania prac konkursowych.
 2. Projekt należy złożyć osobiście lub pocztą w terminie do dnia 26 maja 2017 r. pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi, ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew.

VI. Zasady przyznawania nagród:Jury konkursu

 1. Oceny prac konkursowych dokona Jury konkursu powołane przez Organizatorów.
 2. Wybrane osoby wchodzące w skład Jury wskazane są w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 3. Przy ocenie będą brane pod uwagę: trafność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności wykonania.
 4. Jury konkursu podejmie decyzję bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej ½ składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Prace oceniane są przez Jury anonimowo, według kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu.
 6. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7.  Jury  zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureata konkursu.

Wysokość nagrody

 1. Jury przyzna jedną nagrodę za pierwsze miejsce w klasach I – III oraz 2 wyróżnienia.
 2. Jury przyzna jedną nagrodę za miejsce pierwsze w klasach IV – VI, oraz 2 wyróżnienia.
 3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom – podziękowanie za udział w konkursie.

 VII. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i podziękowań nastąpi w dniu 3 czerwca 2017 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Mełgiew www.melgiew.pl

 

 

Poprzedni wpis Spotkanie z kolorami, zabawą i miłością, czyli wspólne robienie pisanek

realizacja: ibif.pl

Skip to content