Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Podsumowanie Konsultacji społecznych

dotyczących koncepcji nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew w miejscowości Franciszków.

Platforma internetowa do konsultacji społecznych

dotyczących planu miejscowego we Franciszkowie, dostępna jest na stronie www.kmap.pl

Drodzy Mieszkańcy Franciszkowa,

Gmina Mełgiew przystąpiła do projektu pn. „Partycypacja w Planowaniu”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt służy upowszechnianiu jak i również realizacji pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach tego projektu Gmina pozyskała grant który będzie przeznaczony na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach prowadzonej procedury opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew w miejscowości Franciszków. Otwarta forma, jakość merytoryczna konsultacji i forma przyjazna wszystkim mieszkańcom, pozwoli na faktyczny udział w podejmowaniu decyzji o ich przestrzeni oraz pozytywnie wpłynie na życie lokalnych społeczności. Dodatkowo w ramach omawianego projektu Gmina będzie miała możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia ekspertów z zakresu planowania przestrzennego i prowadzenia konsultacji oraz z bezpłatnych szkoleń.

Kluczowym elementem procesu planowania przestrzennego są konsultacje społeczne, ponieważ wspomagają podejmowanie decyzji w procedurze planistycznej, zapobiegają konfliktom oraz protestom, a także umożliwiają na wczesnym etapie wyeliminowanie niektórych kwestii spornych.

Partycypacja społeczna w procedurze planistycznej daje wszystkim zainteresowanym: możliwość złożenia wniosków do koncepcji planu miejscowego, uczestniczenia w dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz proponowania własnych rozwiązań w tym zakresie.

Przeprowadzane konsultacje społeczne dotyczą nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Franciszków. Najważniejszym elementem tych konsultacji jest otwarte spotkanie z mieszkańcami w celu zaprezentowania wstępnej koncepcji projektu planu w którym uczestniczyć będą Wójt Gminy, członkowie zespołu konsultacyjnego oraz urbanista. W ramach spotkania będzie również zorganizowana sala zabaw dla dzieci pod opieką animatora oraz słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez uczestnictwo w tym spotkaniu. Razem możemy zadecydować jak w przyszłości będzie wyglądała nasza miejscowość i każdy z nas może mieć wpływ na efekt podejmowanych decyzji.

Spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej we Franciszkowie dnia 15 lutego 2020 r. (sobota) o godz. 11:00.

Dla mieszkańców którzy nie będą mogli uczestniczyć w ogólnym spotkaniu konsultacyjnym lub będą mieli potrzebę ponownego zapoznania się z koncepcją planu miejscowego przewidziano punkt konsultacyjny w którym dyżur będą pełnić członkowie zespołu konsultacyjnego. Punkt Konsultacyjny będzie zlokalizowany w Świetlicy wiejskiej we Franciszkowie w dniach 18 i 21 lutego 2020 r. w godzinach 16 – 18.

Wójt Gminy Mełgiew
Magdalena Wójcik

Zachęcamy również do wypełnienia formularza opinii dot. miejscowego planu.

Wypełniony formularz należy złożyć w czasie spotkania z mieszkańcami 15 2020r., w Kancelarii Urzędu Gminy Mełgiew lub przekazać drogą elektroniczną na adres konsultacje@melgiew.pl w terminie do 24 lutego 2020 r.

Załącznik:

  •  Formularz opinii dot. nowego miejscowego planu dla miejscowości Franciszków

Gmina Mełgiew rozpoczęła realizację programu grantowego pn. „Partycypacja w planowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przy współpracy z Fundacją Stabilo oraz WiseEuropa -Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzeni Franciszkowa. Istotą konsultacji jest wspólne wypracowanie z mieszkańcami rozwiązań i działań w  procedurze  sporządzania nowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Spotkanie odbędzie się z świetlicy wiejskiej we Franciszkowie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych we Franciszkowie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, podczas których zostanie przeprowadzona dyskusja w sprawie propozycji zmian w MPZP oraz możliwość składania opinii do projektu dokumentu planistycznego.

O terminie spotkania mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez indywidualnie zawiadomienia  roznoszone przez członków zespołu konsultacyjnego, poprzez informację na stronie internetowej Gminy Mełgiew www.melgiew.pl  zakładka “Konsultacje Społeczne” oraz poprzez media społecznościowe.  

Załącznik:

  •  Planowanie dla każdego.pdf

realizacja: ibif.pl

Skip to content