Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Energia przyjazna środowisku w Gminie Mełgiew

Energia przyjazna środowisku w Gminie Mełgiew

Gmina Mełgiew realizuje projekt pn. “Energia przyjazna środowisku w Gminie Mełgiew”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem tej inwestycji jest zakup i montaż 708 instalacji solarnych, 100 kotłów zgazowujących drewno i montaż 57 szt. lamp hybrydowych. Panele solarne zostaną zamontowane na 700 obiektach prywatnych i 8 obiektach użyteczności publicznej.
Głównym celem projektu jest zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój społeczno-gospodarczy gminy oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksowe inwestycje zaprojektowania i wykonania kompletnych instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców oraz budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mełgiew oraz zakup i montaż kotłów zgazowujących drewno oraz lamp hybrydowych.

Projekt przyczynia się również w znaczącym stopniu do wzrostu edukacji ekologicznej, a przez to wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy oraz na promocję rozwiązań, usług i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych.

Realizacja przedstawionych powyżej celów wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego:

 • zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla kamiennego, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły,
 • umożliwi wytwarzanie CWU (ciepłej wody użytkowej),
 • zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania
 • w zakresie inwestycji uwzględniających montaż instalacji kolektorów słonecznych,
 • przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów,
 • przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług
 • i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych,
 • wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu.

Dodatkowo montaż 57 lamp hybrydowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w najbardziej newralgicznych miejscach gminy.

Lampy hybrydowe mogą być wybudowane w dowolnym miejscu, zwłaszcza tam gdzie doprowadzenie energii jest zbyt kosztowne bądź też niemożliwe. Produkt ten jest znakomitym rozwiązaniem w celu obniżenia kosztów oświetlenia.
Lampy hybrydowe mogą być zastosowane do oświetlenia skrzyżowań ulic czy przejść dla pieszych.

Gospodarstwa domowe biorące udział w projekcie będą zobowiązane do pokrycia wkładu własnego w wysokości ok. 15% wartości instalacji. Dokładne kwoty będą znane po wyłonieniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą. Termin składania ofert w przetargu na roboty budowlane polegające na zakupie i montażu instalacji solarnych i pieców zgazowujących drewno upływa dnia 4 marca 2014 r.

Przetarg na roboty budowlane polegające na zakupie i montażu lamp został ogłoszony 7 stycznia 2014 roku. Do przetargu stanęło 5 Wykonawców,  wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Dopeltech Sp. z o.o. 03-475 Warszawa, ul. Borowskiego 2.  

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wpisywania się na listę rezerwową osób zainteresowanych montażem instalacji solarnej oraz na listę rezerwową dotyczącą montażu kotłów grzewczych pracujących w technologii zgazowywania drewna.

Deklaracje należy pobrać poniżej ze strony lub z pokoju 303 Urzędu Gminy:

Deklaracja udziału w projekcie – kolektory słoneczne.doc (426.00 KB) Deklaracja udziału w projekcie – kolektory słoneczne.doc
Deklaracja udziału w projekcie – piece grzewcze.doc (508.50 KB) Deklaracja udziału w projekcie – piece grzewcze.doc

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są:

 • Michał Piotrowicz – zastępca Wójta Gminy Mełgiew,
 • Michał Tyburek –  koordynator projektu,
 • Agnieszka Zajączkowska – asystent koordynatora projektu;

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Mełgiew, w pokoju 303.

realizacja: ibif.pl

Skip to content