Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Mełgiew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.melgiew.pl lub www.mełgiew.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2014-01-01
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-10-14
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Osobą kontaktową jest Maciej Opaliński, adres e-mail: informatyk@melgiew.pl, telefon: (81) 460-57-21 w godzinach pracy urzędu lub główny adres e-mail urzędu melgiew@melgiew.pl

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6):

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7:

 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złozyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność cyfrowa

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Gminy Mełgiew jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego;
 • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
 • Brak podświetlanych linków;
 • Filmy umieszczone w serwisie nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących;
 • Brak możliwości odsłuchania treści strony;
 • Zamieszczone na stronie pliki PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

Dostępne udogodnienia:

 • Powiększanie czcionki na stronie;
 • Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję (pod adresem internetowym https://melgiew.pl/2-al-aktualnosci.html?kontrast=2 lub za pomocą ikony dostępności) spełniającą wymagania dostępności;
 • Kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA;
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

 • Wejście do budynku od ulicy Partyzanckiej, nie zabezpieczone bramką;
 • Drzwi do budynku wymagają otwierania samodzielnie, nieautomatyczne.

Dostępność pochylni:

 • Przed budynkiem znajduje się podjazd z barierkami dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i innych osób niekorzystających ze schodów.

Dostosowanie korytarzy:

 • W budynku znajdują się korytarze o szerokości od 150 cm;
 • Dostęp do pokoi bez progów, możliwy jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie wind:

 • W budynku znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych z dostępnością do każdego poziomu (parter, piętro I, piętro II).

Dostępność platform:

 • W budynku brak platform przyschodowych.

Dostępność informacji głosowych:

 • Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych:

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów:

 • Wyznaczone jedno miejsce dla niepełnosprawnych na parkingu przed budynkiem urzędu.

Prawo wstępu z psem asystującym:

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego:

 • Brak dostępności tłumacza migowego.

Dostępność obsługi klienta:

 • Domofon na parterze umożliwiający kontakt z pracownikiem Sekretariatu;
 • Na parterze urzędu gminy znajduje się Kancelaria – Biuro Podawcze; Pracownik przebywający w Kancelarii pomaga każdej osobie, a jeżeli jest taka potrzeba, sprowadza na parter właściwego pracownika z innego działu oraz udostępnia windę.

realizacja: ibif.pl

Skip to content