Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Łęcznej

Dzięki podpisanej umowie o współpracy mieszkańcy gminy Mełgiew mogą bezpłatnie korzystać ze wsparcia terapeutów do dnia 31.12.2023 r.
Pomoc skierowana jest do osób borykających się z problemem uzależnienia, osób współuzależnionych.
Poradnia mieści się przy ul. Plac Kościuszki 1 w Łęcznej, nr telefonu: 81 462 87 21.

Ankieta do Diagnozy lokalnych zagrożeń Gminy Mełgiew

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Mełgiew, którzy mają ukończone 18 lat, o udział w ankiecie internetowej.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną poddane analizie statystycznej i przyczynią się do zwiększenia skuteczności zwalczania przemocy oraz efektywności udzielania pomocy ofiarom na terenie gminy.

Link do ankiety dla mieszkańców:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mełgwi

Podstawy Funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mełgwi

Artykuł 41 w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad sprzedaży sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18 ustawy ust. 8), opiniują również wnioski o zezwolenia na ich sprzedaż, pod kątem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy (Art. 18 ustawy ust. 3a).

Skład Komisji:

 • Przewodniczący:
  • Patrycja Dzwonkowska
 • Członek Komisji:
  • Mieszko Jan Matejczuk
 • Członek Komisji:
  • Arlena Opalińska
 • Członek Komisji:
  • Cecylia Korona

Informację można uzyskać przez pocztę elektroniczną e-mail: gkrpa@melgiew.pl

Od dnia 17 stycznia 2022 r. w każdy poniedziałek w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Partyzanckiej 2 w pokoju 205 w godzinach od 16:00 do 17:00 dyżury będą pełnili członkowie Komisji. Z konsultacji mogą skorzystać osoby uzależnione od alkoholu, rodziny osób uzależnionych.

Postępowanie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mełgwi prowadzi sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie gminy Mełgiew.

Komisja działa w oparciu o artykuły 24, 25 i 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z poźn. zm.).

Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Art. 26. Osoby ,o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

Wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mełgwi, ul. Partyzancka 2, w biurze podawczym (parter).

Wezwania na posiedzenia są wysyłane drogą pocztową. Osoba, której postępowanie dotyczy otrzyma wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zalecane jest, aby zgłaszany odebrał osobiście tę przesyłkę.

Wnioskodawca i podani przez niego świadkowie również otrzymają zawiadomienie.
Świadkowie wzywani są na inną godzinę niż osoba, której dotyczy postępowanie.

Nie zgłaszanie się osoby nadużywającej alkoholu na posiedzenia Komisji nie wstrzymuje biegu sprawy.

Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby wobec, której toczy się postępowanie.

Komisja osobie z problemem alkoholowym proponuje podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego, jeżeli oferta zostaje przyjęta, postępowanie może zostać zawieszone na ustalony okres. W razie nie podjęcia leczenia lub jego przerwania, wnioskodawca powinien jak najszybciej powiadomić Komisję.

Jeżeli zgłoszona osoba utrzymuje, że nie ma problemu alkoholowego i nie wyraża chęci podjęcia leczenia odwykowego, zostaje skierowana na badania do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, do których ma się zgłosić w wyznaczonym w piśmie terminie (skierowanie na badanie doręczane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

Badanie przeprowadza dwóch biegłych specjalistów terapii uzależnień lekarz psychiatra i psycholog, którzy mają ustalić, czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu, jeżeli tak, to jakiego wymaga leczenia, stacjonarnego (w szpitalu) lub niestacjonarnego (w przychodni). Komisja po otrzymaniu opinii potwierdzającej uzależnienie od alkoholu, kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego wraz z opinią biegłych. Postępowanie prowadzi właściwy wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, które kończy się wydaniem postanowienia. Postanowienie sądu zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego obowiązuje 2 lata w niektórych przypadkach leczenie poddane jest nadzorowi kuratora sądowego.

Wsparcie psychologiczne w szkołach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z radością informuje, iż od lutego 2022 r. w każdej ze szkół terenu gminy Mełgiew (t.j. Szkoła Podstawowa w Mełgwi, Szkoła Podstawowa w Krzesimowie, Szkoła Podstawowa w Jackowie, Szkoła Podstawowa w Krępcu, Szkoła Podstawowa w Dominowie) raz w miesiącu swoją pomoc i wsparcie będzie świadczył psycholog. Pomoc ta skierowana jest do uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Szczegółowe informacje na temat terminów dyżurów psychologa można uzyskać w sekretariatach poszczególnych szkół. Ta forma wsparcia jest całkowicie finansowana ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Serdecznie zapraszamy, nie bójmy się prosić o pomoc.🤝

Całodobowy telefon zaufania

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie prowadzi całodobowy telefon zaufania przeznaczony dla osób mających następujące problemy: przemoc w rodzinie, uzależnienia, kryzys osobowości, myśli samobójcze, problemy wychowawcze i rodzinne, samotność, choroby przewlekłe oraz choroby i zaburzenia psychiczne ( w tym HIV, AIDS).

Numer telefonu: 733 588 900

Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii?

Rozszerzenie form pomocy osobom uzależnionym

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mełgwi informuje o rozszerzeniu form pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom poprzez uruchomienie telefonów zaufania:
 • Narkomania: 800 199 990, czynny codziennie w godz. 16-21;
 • Uzależnienia behawioralne: 801 889 880, czynny codziennie w godz. 17-22.

realizacja: ibif.pl

Skip to content