Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Ludność

Ludność

Struktura demograficzna ludności i analiza rozwoju zaludnienia stanowi podstawę budowy prognozy potrzeb społecznych, na których opiera się polityka rozwoju Gminy. Procesy demograficzne decydują o skali rozwoju Gminy, jego dynamice oraz o skali potrzeb w sferze rynku pracy, mieszkań i całej grupy inwestycji demograficznych, np. przedszkoli, szkół.

W Tabeli 1 zaprezentowano liczbę ludności Gminy Mełgiew w latach 2003-2007.

Lata 2003 2004 2005 2006 2007
Ogółem 8062 8195 8262 8442 8608
Mężczyźni 3920 3988 4003 4079 4185
Kobiety 4142 4207 4259 4363 4423

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2003-2007, www.stat.gov.pl

Z zaprezentowanych danych wynika, że dla Gminy Mełgiew charakterystyczny jest stały przyrost liczby mieszkańców, będący wynikiem napływu ludności spoza Gminy, głównie z miast. Między 2003 a 2007 rokiem liczba ludności wzrosła o 546 osób. Wśród mieszkańców przeważają kobiety. W 2007 r. wskaźnik feminizacji ukształtował się na bardzo poziomie 106 %.

Wykres 1. Porównanie liczby kobiet i mężczyzn w Gminie Mełgiew w latach 2003 – 2007.

Zmiana liczebności mieszkańców Gminy jest wynikiem zarówno procesów związanych z ruchem naturalnym, jak i z ruchem migracyjnym. Dane dotyczące ruchu naturalnego w Gminie Mełgiew w latach 2003-2007 zostały zestawione w Tabeli 2.

Tabela 2. Ruch naturalny ludności wg płci w Gminie Mełgiew w latach 2003-2007.

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007
Przyrost naturalny ogółem 3 -8 -6 -8 13
Urodzenia żywe 79 87 90 83 100
Zgony 76 95 96 91 87

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2003-2007, www.stat.gov.pl

W latach 2004-2007 przyrost naturalny w Gminie Mełgiew był ujemny. W 2004r. wynosił on (-8) osoby, dwa lata później (-2). Wskaźnik przyrostu naturalnego w 2003r. ukształtował się na poziomie (+3), a w 2007 (+13), były to lata z wartością dodatnią.

W Tabeli 3 przedstawiono dane dotyczące procesów migracyjnych w Gminie Mełgiew w latach 2003-2007.

Lata 2003 2004 2005 2006 2007
Zameldowania ogółem 225 252 175 255 260
Zameldowania z miast 187 203 144 212 216
Zameldowania ze wsi 38 48 30 42 44
Zameldowania z zagranicy 0 1 1 1 0
Wymeldowania ogółem 51 84 85 75 96
Wymeldowania do miast 37 55 49 41 51
Wymeldowania na wieś 14 29 36 31 45
Wymeldowania za granicę 0 0 0 3 0
Bilans migracji 174 168 90 180 164

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2003-2007, www.stat.gov.pl

Liczba ludności Gminy Mełgiew wzrasta w wyniku ruchów migracyjnych. W okresie między 2003 a 2007 rokiem do Gminy zameldowało się 1167 osób, natomiast wymeldowało się 391. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość osób zameldowanych w Gminie Mełgiew w analizowanym okresie przybyła z miasta. W wyniku migracji liczba ludności wzrosła zatem o 776 osób.

Gmina Mełgiew należy do Gmin młodych demograficznie. Dominującą grupą jest ludność w wieku produkcyjnym.

Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Mełgiew (wg Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) 2002 r. przedstawia się następująco:

Wykształcenie 2002
Wyższe 291
Policealne 155
Średnie razem 1653
Średnie ogólnokształcące 338
Średnie zawodowe 1315
Zasadnicze zawodowe 1674
Podstawowe ukończone 2407
Niepełne podstawowe 338

21 % ogółu osób aktywnych legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, a 35 % – podstawowym i niepełnym podstawowym, jedynie, co 30 mieszkaniec ukończył studia wyższe) stanowi zasadniczą barierę dla podejmowania zatrudnienia w licznych zlokalizowanych na terenie Gminy, Lublina i Świdnika zakładach pracy.

Problem tworzenia warunków dla podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy wymaga pilnej interwencji ze strony samorządu lokalnego. Zmiana i ukierunkowanie nowoczesnej gospodarki rynkowej na sektor usługowy, wzmagać będzie zapotrzebowanie rynku pracy na wysokiej klasy specjalistów i wysokokwalifikowaną kadrę pracowników.

Gmina Mełgiew nie jest gminą samodzielną po względem ekonomicznym, część jej mieszkańców pracuje poza jej obszarem, dojeżdżając głównie do Świdnika i Lublina.

W Tabeli 5 zestawiono dane dotyczące zatrudnienia i bezrobocia w Gminie Mełgiew w latach 2003-2007.

Lata 2003 2004 2005 2006 2007
Ogółem 770 744 774 841 832
Mężczyźni 505 475 497 549 536
Kobiety 265 269 277 292 296

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2003-2007, www.stat.gov.pl

Tabela 6. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Mełgiew:

Lata 2003 2004 2005 2006 2007
Ogółem 607 599 567 485 416
Mężczyźni 310 296 262 218 198
Kobiety 297 303 305 267 218

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2003-2007, www.stat.gov.pl

Liczba ludności pracującej z roku na rok rośnie, przy jednoczesnym spadku poziomu bezrobocia. Liczba pracujących pomiędzy 2003 a 2007 rokiem powiększyła się o 62 osoby.

Wykres 2. Liczba bezrobotnych z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Rosła ona wolniej niż następował spadek bezrobocia (pomiędzy 2003 a 2007 rokiem – 201 osób), co świadczy o zatrudnianiu mieszkańców poza terenem gminy. Wśród zatrudnionych przeważają mężczyźni (w 2007 r. stanowili oni 64 % ogółu pracujących). Natomiast bezrobocie według płci rozkłada się równomiernie.

realizacja: ibif.pl

Skip to content