Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Strategia

Strategia Gminy Mełgiew

Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2016-2022

Uchwałą NR XXVIII/187/17 Rady Gminy Mełgiew z dnia 25 maja 2017 została przyjęta aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2016-2022. Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2016-2022 jest wynikiem aktualizacji wcześniej obowiązującej strategii. Poprzedni dokument został przyjęty Uchwałą nr XX/107/09 Rady Gminy w Mełgiew z dnia 06.01.2009 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 – 2015.

Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007-2015

Władze Gminy stoją przed koniecznością skutecznego rozwiązywania wielu istotnych problemów, które mają bezpośredni wpływ na poziom życia mieszkańców i warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Skuteczne i efektywne ich rozwiązywanie nie może być oparte na bieżących decyzjach, które nie są ukierunkowane na przyszłość. Ponadto ograniczoność środków finansowych, znajdujących się w dyspozycji władz samorządowych wymaga podejmowania racjonalnych decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania.

W tej sytuacji niezbędne staje się wdrożenie nowego systemu zarządzania Gminą, w którym decyzje bieżące i kadencyjne będą wynikać z ustaleń o charakterze długookresowym. Wymogi tak rozumianego zarządzania spełnia zarządzanie strategiczne, które jest ukierunkowanym na przyszłość procesem:

  • planowania i wyboru celów rozwoju oraz zadań realizacyjnych – faza planowania i podejmowania decyzji,
  • wdrażania w życie przyjętych ustaleń strategicznych – faza realizacji podjętych ustaleń,
  • kontroli i monitorowania wykonania przyjętych ustaleń strategicznych – faza nadzoru przebiegu realizacji podjętych ustaleń.

Strategia Rozwoju to długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju Gminy i przyjmujący takie kierunki oraz priorytety działania (cele operacyjne i zadania), które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych.

Ustalenia zawarte w Strategii Rozwoju stanowią podstawę do prowadzenia przez władze Gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń muszą koncentrować się działania władz samorządowych, zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców Gminy oraz tworzenia sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego.

Dostrzegając konieczność wdrożenia zasad zarządzania strategicznego jako podstawy racjonalnego i efektywnego sterowania procesami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, w celu tworzenia możliwie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, władze Gminy Mełgiew podjęły decyzję w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007-20151 jako podstawy do podejmowania bieżących decyzji, dotyczących dalszego rozwoju Gminy.

Do podstawowych funkcji tego dokumentu należy:
  • prezentacja aktualnego stanu Gminy Mełgiew;
  • usystematyzowanie celów i zadań, które będą realizowane przez władze samorządowe Gminy Mełgiew w perspektywie kilku lat;
  • określenie kierunków funkcjonowania wszystkich instytucji samorządowych na terenie Gminy oraz wskazanie możliwości ich rozwoju;
  • stworzenie podstaw do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Strategia, jako kompleksowa koncepcja rozwoju Gminy, jest dokumentem o charakterze kierunkowym i nadrzędnym w stosunku do poszczególnych opracowań i programów sektorowych, np. Planów Rozwoju Lokalnego, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych itp. Stanowi ona podstawę do ich opracowania.

Strategia Rozwoju nie jest gotową receptą na sukces. Jest ona jedynie ogólnym drogowskazem, wskazującym najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne i ekologiczne, na których powinna być skoncentrowana uwaga Rady Gminy i Wójta Gminy w określonym horyzoncie czasowym. Ich skuteczna realizacja zależeć będzie od systematyczności i determinacji w działaniach realizacyjnych zarówno obecnych, jak i przyszłych Władz Gminy, a także sprzyjających uwarunkowań tkwiących w jej otoczeniu (sytuacja ogólnokrajowa, europejska).

Pełna wersja Strategii Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 – 2015 w załączniku:

realizacja: ibif.pl

Skip to content