Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Sprawy do załatwienia

Wybierz sprawę do załatwienia w Urzędzie

Ochrona Środowiska:

dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, źródła ciepła

Ochrona Środowiska:

zgłoszenie wycięcia drzew, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ochrona Środowiska:

zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów, rejestracja psa

Urząd Stanu Cywilnego:

narodziny, małżeństwa, zgony, odpisy aktów, uznanie ojcostwa

Urząd Stanu Cywilnego:

zmiana imienia i nazwiska, zaświadczenia o stanie cywilnym

Urząd Stanu Cywilnego:

nadawanie medali, wniosek o dopisanie do Rejestru Danych Kontaktowych

Dowody Osobiste:

wydanie dowodu, zgłoszenie utraty dowodu, nadanie numeru PESEL

Meldunki:

zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, wymeldowania

Planowanie Przestrzenne i Budownictwo:

wypis i wyrys, o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania

Planowanie Przestrzenne i Budownictwo:

zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Mieszkania:

sprzedaż lokali mieszkalnych, przyznanie mieszkania komunalnego

Mieszkania

dzierżawa gruntów, użyczanie i zbywanie nieruchomości

Nieruchomości

nadawanie numeracji porządkowej, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Infrastruktura Drogowa:

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, przebudowę zjazdu

Gospodarka Wodno-Kanalizacyjna:

przyłącze do sieci wodociągowej, wniosek zawarcia umowy na dostawę wody

Odpady Komunalne:

harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach gminy

Oświata, Sport i Zdrowie:

wniosek o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę

Podatki i Opłaty:

deklaracja na podatek rolny, leśny, od nieruchomości

Podatki i Opłaty:

deklaracja na odpady komunalne

Rolnictwo

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Działalność Gospodarcza:

wpis do CEIDG, udział w spółkach cywilnych

Działalność Gospodarcza:

wydanie zezwolenia (koncesji) na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawy Wojskowe:

wniosek o uznanie żołnierza za wyłącznego do utrzymania członków rodzin

Inne:

wniosek o udzielenie informacji publicznej, przeprowadzenie imprezy masowej

realizacja: ibif.pl

Skip to content