Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XVII sesja Rady Gminy Mełgiew

XVII sesja Rady Gminy Mełgiew


Proponowany porządek obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mełgwi.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mełgiew za rok 2019.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Mełgiew za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mełgiew wotum zaufania za rok 2019.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Mełgiew z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 10. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew za 2019 rok.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mełgiew za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew w miejscowości Jacków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mełgiew.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego rady i radnych Gminy Mełgiew.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym Najemcą na okres 3 lat.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.
 25. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019.”
 26. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi za rok 2019.
 27. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny za rok 2019.
 28. Informacja na temat działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Mełgwi.
 29. Wolne wnioski
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Informacja ARiMR

realizacja: ibif.pl

Skip to content