Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XXV Sesja Rady Gminy Mełgiew

XXV Sesja Rady Gminy Mełgiew

 Proponowany porządek obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mełgiew (pokój 111, piętro I).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mełgiew do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mełgiew i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej z dotychczasowym najemcą.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Podzamczu z siedzibą w Podzamcze 22 Gmina Mełgiew.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. bez  rozpatrzenia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19 lutego 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji z dnia 02 marca 2021 r. bez rozpatrzenia.
 18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020 r.”
 19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mełgwi za 2020 r.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

 Sesja odbywać się będzie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.Osoby oglądające sesję w Internecie mogą za pośrednictwem czatu, po zalogowaniu w serwisie YouTube, w czasie rzeczywistym zadawać pytania dotyczące spraw poruszanych na obradach na stronie https://www.youtube.com/user/gminamelgiew/live Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaż autobusu Renault

realizacja: ibif.pl

Skip to content