Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wypłata dodatku osłonowego

Wypłata dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczono kwotę ponad 4 mld zł.Kryterium dochodowe: Jeśli Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają: 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym; 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym – możesz starać się dodatek osłonowy.Wypłata dodatku osłonowegoW przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.Dodatek osłonowy przysługuje za okres 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022r. i do 2 grudnia 2022r. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022r. realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022r.Wysokość dodatku osłonowego

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.
 •  

Dodatek osłonowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym – wysokośćJeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

Ważna informacjaMożesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).Uwaga!Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wpisaniem do ewidencji, dlatego należy dokonać tego obowiązku z odpowiednim wyprzedzeniem.


Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowegoPodaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email.


Ważne!W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku rozstrzygnięcia pozytywnego nie wyślemy w formie tradycyjnej. Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.Wnioski dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mełgiew będą przyjmowane elektronicznie oraz w formie tradycyjnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi, ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew.Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.


Termin składania wnioskówWnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowegoAby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych do dnia do 31 lipca 2022 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2020. Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021.Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

 • Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 • Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie stanowi integralną część wniosku).


Ważne!W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.Dochód podlegający odliczeniu:

 • Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić we wniosku o dodatek osłonowy.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są pod numerem telefonu 81 467 06 12, 663 909 960 oraz e-puap /OPSMelgiew42/domyslnaUwaga!Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Załącznik:

Poprzedni wpis Zapraszamy na spotkanie ws. członkowstwa w KGW w Mełgwi

realizacja: ibif.pl

Skip to content