Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Przebudowa drogi gminnej nr 105330 L w miejscowości Krzesimów, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 0+995,00

Przebudowa drogi gminnej nr 105330 L w miejscowości Krzesimów, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 0+995,00

 

Zadanie realizowane w 2022 roku w ramach państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Umowa nr 496 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie udzielenia dofinansowania.

  • Kwota dofinansowania: 557 294,56 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 928 824,26,00 zł

Aneks nr 1 z dnia 01.08.2022 r. do umowy nr 496 z dnia 12.04.2022 r.

  • Kwota dofinansowania:  557 294,56 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 1 021 830,70 zł

Droga gminna nr 105330 L posiada przebieg drogi "dr. pow. 2021 L – Zalesie – Podlipie – Krzesimów – dr. pow. 2020 L". Planowany do przebudowy odcinek drogi gminnej nr 105330 L o długości 995 mb zlokalizowany jest na trasie połączenia dwóch dróg powiatowych nr 2020 L relacji Lublin – Mełgiew – Zakrzów oraz nr 2021 L relacji Mełgiew – Kajetanówka. Przed połączeniem się z drogą powiatową nr 2020 L przedmiotowa droga gminna łączy się z drogą gminną nr 105515 L.  Droga gminna nr 105330 L po terenie Gminy Mełgiew w pełni posiada nawierzchnię asfaltową, z pominięciem planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej nr 105330 L.Planowana do realizacji inwestycja polega na wykonaniu przebudowy nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 105330 L w m. Krzesimów, gm. Mełgiew o długości 995 mb. Wykonanie nowej warstwy  wiążącej i ścieralnej pozwoli na zabezpieczenie przed degradacją warstwy konstrukcyjnej znajdującej się poniżej. Nowo wykonana nawierzchnia posiada wysokiej jakości parametry szorstkości, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. Poprawie ulegnie również trwałość infrastruktury dzięki zwiększonej odporności na koleinowanie, spękanie i warunki atmosferyczne. Wzrośnie również wytrzymałość na silne chwilowe obciążenie ewentualnym ruchem ciężarowym. Nawierzchnia oraz warstwa konstrukcyjna zostaną odpowiednio wyprofilowane do wymaganych spadków i rzędnych w przedziale od 0,3% do 3,5 %. W konstrukcji nawierzchni, przyjęto zgodnie z zaleceniami i wytycznymi GDDKiA wyjściowe obciążenie o wartości 115 kN. W procesie projektowym, zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych posługiwano się obciążeniem równoważnej osi 100 kN dla ruchu projektowego KR2.Rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o szerokości 3,50 m, wzmocnieniu konstrukcji jezdni, odwodnieniu i ujednoliceniu spadków poprzecznych przyczynią się do zwiększenia nośności przebudowanej drogi, dostosowania jej do kategorii KR-2, skrócenia czasu przejazdu, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów i negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez spadek emisji spalin. Wprowadzenie nowego oznakowania pionowego wpłynie na ograniczenie prędkości na przedmiotowym odcinku drogi.Nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową, wykonanie poboczy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego i rowerowego, zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę estetyki drogi i otoczenia.Wykonanie robót budowlanych zrealizowano w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 105330 L w m. Krzesimów, gm. Mełgiew: realizacja nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna) o szerokości 3,50 m o łącznej długości 995 m, obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m o łącznej długości 1990 mb, odwodnienie drogi na zasadach dotychczasowych w sposób powierzchniowy poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne na przyległy teren zielony w granicach pasa drogowego, przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych, 1 mijanka drogowa o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m w km od 0+360,00 do km 0+385,00, roboty wykończeniowe, dodatkowo wprowadzenie oznakowania drogowego pionowego, montaż tablicy informacyjnej. Prace realizowane od dnia 07.07.2022 r. do 22.10.2022 r. Odbiór końcowy zadania / oddania zadania do użytkowania w dniu 04.11.2022 r. Realizacja dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 105330 L w m. Krzesimów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+995,00.


Stan istniejący:

Roboty ziemne:

Poszerzenia:

Podbudowy:

Nawierzchnie:

Przebudowa przepustów:

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Roboty wykończeniowe:

Zakończenie inwestycji:

 

Poprzedni wpis Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mełgiew

realizacja: ibif.pl

Skip to content