Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XLVIII Sesja Rady Gminy Mełgiew

XLVIII Sesja Rady Gminy Mełgiew

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) zwołuję XLVIII  zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 30.11.2022 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 26.10.2022 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 07.11.2022 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew w miejscowości Minkowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mełgiew.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Krępiec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy zwrocie kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mełgiew na lata 2023-2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.
 19. Wolne wnioski i sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

 

Poprzedni wpis Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych

realizacja: ibif.pl

Skip to content