Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

na LIV zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 31.05.2023 r. o godz. 10.00

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LIV zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 31.05.2023 r. o godz. 10.00 , która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.
Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2023 roku.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych            miejscach.
8.    Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mełgwi za 2022 r.
9.    Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi, oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2022 r.
10.    Rozpatrzenie rocznego Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy  Społecznej w Mełgwi za 2022 rok.
11.    Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 r.
12.    Wolne wnioski i sprawy różne.
13.    Zakończenie obrad.
                                                                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew                                                                                        Janusz Zbigniew Oleszek

 

Poprzedni wpis II FORUM PRZEDSIEBIORCZOŚCI W GMINIE MEŁGIEW – ZAPROSZENIE

realizacja: ibif.pl

Skip to content