Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zaproszenie na LVI zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew

Zaproszenie na LVI zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LVI zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 26.06.2023 r. o godz. 10.00 , która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 31 maja 2023 r.
4.    Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 12 czerwca 2023 r.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
7.    Przedstawienie informacji na temat scalania gruntów na terenie Gminy Mełgiew.
8.    Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Mełgiew za 2022 rok.
9.    Debata nad Raportem o Stanie Gminy Mełgiew za 2022 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mełgiew wotum zaufania za 2022 rok.
11.    Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mełgiew za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Mełgiew, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku.
12.    Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Mełgiew za rok 2022.
13.    Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi za 2022 rok.
14.    Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Mełgwi za 2022 rok.
15.    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
16.    Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew za 2022 rok.
17.    Dyskusja.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mełgiew za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Mełgiew, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
21.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mełgiew.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia – umowy dot. realizacji projektu: Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Mełgiew.
25.    Wolne wnioski i sprawy różne.
26.    Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew
                                                                                                                                                                                                                     Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Sołectwo Krępiec I zaprasza<br /> 

realizacja: ibif.pl

Skip to content