Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

CIEPŁE MIESZKANIE – ANKIETA

CIEPŁE MIESZKANIE – ANKIETA

W związku z naborem ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Urząd Gminy Mełgiew informuje o możliwości uzupełnienia wstępnej ankiety przez mieszkańców gminy, którzy byliby realnie zainteresowani udziałem
w Programie. Wypełnienie ankiety nie stanowi zobowiązania do udziału w programie i nie jest równoznaczne z wnioskiem o dofinansowanie. Ma ono na celu jedynie zebranie informacji, które będą pomocne w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach przedmiotowego programu. Bowiem
w przypadku zainteresowania przez mieszkańców z niniejszego programu, gmina złoży wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną odpowiednio poinformowani. 

Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Mełgiew.

Ankiety można składać do 8 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew w Mełgwi
przy ul. Partyzanckiej 2 (biuro podawcze) lub wysłać na adres e-mail: melgiew@melgiew.pl.

„CIEPŁE MIESZKANIE”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Mełgiew.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym również w budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem końcowym programu  są:

 • osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Mełgiew, wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, a także
 • wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie gminy Mełgiew.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”?

Osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jak i wspólnoty mieszkaniowe mogą wnioskować o dofinansowanie na takie cele jak m.in.:

 • wymiana nieefektywnego źródła ciepła w mieszkaniu na bardziej ekologiczne (np. kocioł gazowy, pompę ciepła), 
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • wymiana okien i drzwi, 
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z powyższymi pracami.

Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych, będących osobami fizycznymi, uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

a). podstawowym – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny, jeżeli:

 • roczne dochody osoby posiadającej ww. tytuł prawny do lokalu nie przekraczają kwoty 135 000 zł;

b). podwyższonym– do 60 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny, jeżeli:

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby posiadającej ww. tytuł prawny do lokalu nie przekracza kwoty:
  – 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  – 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

c). najwyższym – do 90 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny, jeżeli:

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby posiadającej ww. tytuł prawny do lokalu nie przekracza kwoty:
  – 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  – 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

– jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Natomiast w sytuacji, gdy beneficjentem końcowym jest wspólnota mieszkaniowa, intensywność dofinansowania uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie i wynosi do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 375 000 zł.

Więcej informacji można uzyskać POD TYM ADRESEM.

Poprzedni wpis OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

realizacja: ibif.pl

Skip to content