Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

LXIV SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

LXIV SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew Janusz Zbigniew Oleszek zwołuje LXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew 28.02.2024 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 31.01.2024 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew w miejscowości Jacków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 0011-Mełgiew na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych z dotychczasowym dzierżawcą.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym za usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 stycznia 2024 r.
 13. Przedstawienie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w prowadzonych przez siebie szkołach i placówkach oświatowych poniesionych w 2023 r.
 14. Przedstawienie Sprawozdania z pracy Rady Gminy Mełgiew za rok 2023 oraz sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Gminy Mełgiew za rok 2023.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.
Poprzedni wpis WZMOŻONY RUCH KOLUMN POJAZDÓW WOJSKOWYCH

realizacja: ibif.pl

Skip to content