Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

SESJA RADY GMINY MEŁGIEW 26.06.2024

SESJA RADY GMINY MEŁGIEW 26.06.2024

SESJA RADY GMINY MEŁGIEW 26.06.2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zwołuję III zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 26.06.2024 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 28.05.2024 r.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
  6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Mełgiew za 2023 rok.
  7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Mełgiew za 2023 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mełgiew wotum zaufania za 2023 rok.
  9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mełgiew za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Mełgiew, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku.

10.    Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Mełgiew za rok 2023.
11.    Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi za 2023 rok.
12.    Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Mełgwi za 2023 rok.
13.    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
14.    Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew za 2023 rok.
15.    Dyskusja.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mełgiew za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Mełgiew, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
19.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mełgiew.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wita w Mełgwi na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Mełgiew.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 stycznia 2024 r.
23.    Wolne wnioski i informacje.
24.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew

Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis APEL O PRZESTRZEGANIE ZASAD BIOASEKURACJI

realizacja: ibif.pl

Skip to content