Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Odnawialne źródła energii w gminie Mełgiew I

Odnawialne źródła energii w gminie Mełgiew I

Projekt „Odnawialne źródła energii w gminie Mełgiew I” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Mełgiew.

W ramach projektu dokonany zostanie zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 392 obiektach prywatnych w Gminie Mełgiew o łącznej mocy 1451 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie na poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy gminy Mełgiew (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety.
Wartość całkowita projektu: 3 631 877,09 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 839 573,73 zł

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura projektu w Urzędzie Gminy Mełgiew (pok. 201, II piętro), tel.: 81 46 05 703 ; 81 46 05 731

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. W tym celu należy wypełnić załączoną ankietę i złożyć w kancelarii ogólnej w Urzędzie Gminy Mełgiew (parter):

Załącznik: ankieta.pdf

Rodzaje instalacji

 1. gospodarstwo do 4 osób: 2 panele o mocy min. 2,56 kW i zasobnik  o pojemności min. 200 dm3
 2. gospodarstwo od 5 do 6 osób: 3 panele o mocy min. 3,84 kW i zasobnik  o pojemności min. 300 dm3
 3. gospodarstwo pow. 7 osób: 4 panele o mocy min. 5,12 kW i zasobnik  o pojemności min. 400 dm3

Wpłat można dokonywać od dnia 3 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Obowiązki Wykonawcy

 • Demontaż istniejącego (niedostosowanego do instalacji solarnej) podgrzewacza c.w.u.
   i odłączenie go od instalacji/*podłączenie do istniejącego podgrzewacza przystosowanego do instalacji solarnych/*montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u. oraz do instalacji wody zimnej;
 • Montaż i izolacja rurociągów pomiędzy kolektorami, grupą pompową i podgrzewaczem c.w.u.;
 • Montaż grupy pompowej;
 • Montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku (zasobniku);
 • Podłączenie istniejącego źródła ciepła wraz z dostawą i montażem pompki obiegowej do zasobnika;
 • Przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej;
 • Napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych;
 • Wykończenie co najmniej zgodne ze stanem pierwotnym przejść instalacji przez dach, stropy, ściany, odtworzenie tynków, fragmentów elewacji oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem środków atmosferycznych miejsc gdzie prowadzone były prace;
 • Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania zamówienia podstawowego, 
 • Utrzymanie ładu i porządku w miejscu prowadzenia instalacji, a po jej zakończeniu doprowadzenie terenu nadającego się do właściwego użytkowania,
 • W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia wynikłych w toku realizacji przedmiotu zamówienia, jego części bądź majątku Zamawiającego lub osób trzecich w tym właścicieli nieruchomości – natychmiastowe naprawienie ewentualnych szkód i awarii i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego,
 • Wykonawca na własny koszt usunie z miejsc prowadzonych prac instalacyjnych gruz i inne materiały rozbiórkowe, śmieci i odpady.
 • Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu na składowanie materiałów.
 • Przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zamontowanych urządzeń;
 • Przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji każdemu odbiorcy instalacji solarnej;

Gwarancja

 • Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji  na wykonane prace na okres 5 lat  od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 
 • W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad   i usterek  oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac
 • Zgłoszenie wad, usterek lub szkód dokonywane będzie niezwłocznie w formie pisemnej przesłanej w formie elektronicznej lub faksem.
 • Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.
 • Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania, przez okres 5 lat od dnia odbioru końcowego okresowych rocznych przeglądów gwarancyjnych przeprowadzonych w terminie do 15 września każdego roku, dotyczących wszystkich zestawów solarnych  w okresie gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Koszty niekwalifikowalne:

Elementy niezwiązane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w tym:

 • koszty grzałki, w którą wyposażone są zasobniki c.w.u,
 • koszty drugiej wężownicy służącej do podłączenia z zasilanym paliwem kopalnym źródłem ciepła,
 • instalacje, w których wyprodukowana energia wykorzystywana jest w budynkach, w których prowadzona jest działalność rolnicza np. instalacja została wybudowana na kurniku, chlewni, suszarni i produkuje energię na ich potrzeby.

UWAGA: Instalacji nie można zamontować na dachu pokrytym wyrobami zawierającymi azbest.

Specyfikacja techniczna

Kolektor płaski o parametrach:

 1. Sprawność optyczna kolektora słonecznego ŋodnosząca się do powierzchni apertury nie mniejsza niż 78%,
 2. Powierzchnia apertury jednego kolektora nie mniejsza niż 2,26 m2
 3. Powierzchnia brutto jednego kolektora max. 2,59 m2
 4. Waga jednego kolektora max. 54 kg
 5. Rodzaj powłoki absorbera : Bluetec Eta + lub równoważny pod względem jakości
  i przeznaczenia (po stronie Wykonawcy jest udowodnienie równoważności proponowanych zamienników),
 6. Minimalna grubość szyby 3,2 mm
 7. Materiał płyty absorbera – aluminium
 8. Materiał rur kolektora – miedź
 9. Współczynnik strat liniowych ciepła aw odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 3,86 [W/m/K]
 10. Współczynnik strat nieliniowych ciepła anie większy niż 0,0124 [W/m/K]
 11. Minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze – 50,00 mm
 12. Moc kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/mi różnicy (Tm- Ta)= 30K – min. 1500 W/m2

 

Grupa pompowa do instalacji solarnej dwudrogowa która wymuszać będzie przepływ nośnika ciepła w obiegu hydraulicznym kolektorów i podgrzewacza c.w.u. Grupa pompowa sterowana przez regulator solarny dedykowany dla tego typu układów posiadać będzie:

 1. Pompę elektroniczną obiegu solarnego EEI≤ 0,27,
 2. Zawór bezpieczeństwa 6 bar,
 3. Zawory zwrotne, zawory odcinające oraz termometry na pionach zasilania i powrotu,
 4. Armaturę do napełniania,
 5. Manometr 0-6 bar,
 6. Separator powietrza z odpowietrznikiem,
 7. Obudowę w postaci odpowiednio profilowanej izolacji termicznej

realizacja: ibif.pl

Skip to content