Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

OZE w gminie Mełgiew I i OZE w gminie Mełgiew II

OZE w gminie Mełgiew I i OZE w gminie Mełgiew II

Oświadczenie PGE Obrót (po kliknięciu w tekst)

Projekt “OZE w gminie Mełgiew I” i “OZE w gminie Mełgiew II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,

W ramach realizacji ww. projektów w gospodarstwach domowych na terenie gminy Mełgiew zostanie zamontowanych:

 • 510 instalacji fotowoltaicznych,
 • 200 instalacji solarnych,
 • 24 pompy ciepła do c.w.u.
 • 24 kotły na biomasę.


Wartość całkowita projektu OZE w gminie Mełgiew I: 5 513 517,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 697 647,00 zł

Wartość całkowita projektu OZE w gminie Mełgiew II: 5 481 462,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 631 314,40 zł

Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności gospodarczej bądź rolniczej. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza (rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji.

Szacowany wkład własny mieszkańca wyniesie ok 50% ceny instalacji.

Aby zostać zakwalifikowanym do projektu, należy:

 1. Wypełnić wymagane dokumenty o dofinansowanie instalacji OZE (poniżej), na które składa się: deklaracja udziału w wyżej wymienionym projekcie oraz ankieta na wybraną instalację. Wypełnione i podpisane czytelnie dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2, mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Gminy lub przesłać w formie skanu na adres e-mail: solary@melgiew.pl
 2. Wnioskodawca musi być mieszkańcem gminy oraz spełniać następujące kryteria:
  • musi być właścicielem nieruchomości zabudowanej, na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
  • posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019r.;
 3. W przypadku instalacji fotowoltaicznych do ankiety deklarujących udział w projekcie konieczne jest dołączenie kserokopii faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym. Na listę przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe. Ankiety bez kserokopii faktur nie będą przyjmowane.                                           

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie skierowany do realizacji. Realizacja projektu jest planowana na lata 2020-2021, z tym że jego rozpoczęcie – uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2020 roku.

Uwaga!
Osoby, które złożyły dokumenty do poprzednich projektów z zakresu dofinansowania na montaż instalacji OZE, na które Gmina Mełgiew nie uzyskała dotacji, zostaną automatycznie przeniesione na listę osób zakwalifikowanych do nowego projektu, na montaż instalacji, na które składały wniosek. Jednak w celu aktualizacji danych (np. zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej), niezbędne będzie złożenie nowych dokumentów.

W dniu 5 stycznia 2022 r. Gmina Mełgiew podpisała umowę z firmą Sanito na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Łącznie zostanie zamontowanych 350 instalacji, w tym  115 instalacji o mocy 5,32 kW (14 paneli) oraz 235 o mocy 4,56 kW (12 paneli).

Inwestycja jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowity wkład własny mieszkańców nie przekroczy 9 tys. zł dla instalacji o mocy 4,56 kW oraz 10 tys. zł dla instalacji o mocy 5,32 kW. Obecnie trwają konsultacje z Instytucją Zarządzającą RPO WL dot. możliwości zwiększenia poziomu dofinansowania z UE, co pozwoli na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których będą montowane instalacje.

Osoby, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie oraz dokonały wpłaty zaliczki, o wysokości wkładu własnego zostaną poinformowane listownie na przełomie stycznia/lutego br.

W dniu 8 sierpnia 2022 r. rozpoczął się montaż instalacji fotowoltaicznych. Główny podwykonawca (firma Passive Instal) będzie się z Państwem kontaktował indywidualnie ws. ustalenia terminu montażu.

Przypominamy, iż kolejność realizacji będzie odbywać się zgodnie z losowaniem sołectw z dnia 11 maja 2022 r.:

 1. Trzeszkowice
 2. Minkowice-Kolonia
 3. Minkowice
 4. Krzesimów II
 5. Żurawniki
 6. Nowy Krępiec
 7. Józefów
 8. Krępiec II
 9. Janówek
 10. Jacków
 11. Krzesimów I
 12. Janowice
 13. Dominów
 14. Mełgiew II
 15. Trzeciaków
 16. Franciszków
 17. Mełgiew I
 18. Krępiec I
 19. Lubieniec
 20. Piotrówek
 21. Podzamcze

realizacja: ibif.pl

Skip to content