Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Przebudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego od km 0+000,00 do km 0+319,20 oraz drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+398,71 w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Przebudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego od km 0+000,00 do km 0+319,20 oraz drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+398,71 w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew

Flaga Polski oraz godło

Zadanie jednoroczne realizowane na przełomie 2021 – 2022 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowa nr 1771 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie udzielenia dofinansowania.

  • Kwota dofinansowania: 728 355,78 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 1 706 076,00 zł


Aneks nr 1 z dnia 30.12.2021 r. do umowy nr 1771 z dnia 17.12.2021 r.

  • Kwota dofinansowania: 694 016,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 1 388 032,96 zł

Droga gminna – ul. Wyspiańskiego oraz droga wewnętrzna zlokalizowane w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew, powiat świdnicki, województwo lubelskie. Drogi pełnią funkcję dojazdową do zabudowań o charakterze domów jednorodzinnych (tworzących osiedle mieszkaniowe) oraz pól uprawnych. Strukturę ruchu stanowią samochody osobowe i okresowo pojazdy rolnicze.  Ruch pojazdów po przedmiotowych odcinkach dróg odbywa się jako dwukierunkowy.

Planowana do realizacji inwestycja polega na wykonaniu przebudowy nawierzchni drogi gminnej ul. Wyspiańskiego i wewnętrznej w m. Krępiec (gm. Mełgiew) na łącznej długości: 718 mb. Wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni pozwoli na wykonanie solidnego połączenia komunikacyjnego. Nowo wykonana nawierzchnia posiada wysokiej jakości parametry szorstkości, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. Poprawie ulegnie również trwałość infrastruktury, dzięki zwiększonej odporności na koleinowanie, spękanie i warunki atmosferyczne. Wzrośnie również wytrzymałość na silne, chwilowe obciążenie ewentualnym ruchem ciężarowym. Nawierzchnia oraz warstwa konstrukcyjna zostaną odpowiednio wyprofilowane do wymaganych spadków i rzędnych. Ponadto projektowana droga gminna (ul. Wyspiańskiego) na odcinku od km 0+002 do km 0+321 zyska kanał technologiczny przepustowy (KTp), chodnik oraz odwodnienie. Dodatkowo zostaną wykonane dwa przejścia dla pieszych przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Projektowany odcinek drogi gminnej jest przedłużeniem ulicy Wyspiańskiego (częściowo realizowanej w 2017 roku), która przebiega przez teren dwóch gmin – Gminy Mełgiew oraz Miasta  Świdnik. Ulica Wyspiańskiego łączy się również bezpośrednio z ul. Olimpijczyków, która łączy Miasto Świdnik i Gminę Mełgiew. Przedłużenie ul. Wyspiańskiego pozwoli na lepsze skomunikowanie dużego i stale rozwijającego się osiedla mieszkaniowego w Krępcu z Miastem Świdnik oraz poprzez projektowaną drogę wewnętrzną z ul. Spokojną (droga gminna nr 105536 L) oraz z innymi miejscowościami Gminy Mełgiew. Ponadto ulica Wyspiańskiego poprzez sieć dróg “osiedlowych” – ul. Morsztyna (droga gminna) łączy się z ulicą Kusocińskiego (droga powiatowa nr 2134 L), która łączy bezpośrednio miasto Świdnik i lotnisko z drogą ekspresową S12/S17 (droga w sieci TEN-T). Ulica Wyspiańskiego wraz z drogą wewnętrzną (łącznikiem do ul. Spokojnej) pozwala na możliwość przeniesienia ruchu na osi Świdnik-Mełgiew-S12/S17 w sytuacjach nagłych. Przebudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego oraz drogi wewnętrznej poprawi dostępność przyległych posesji do służb ratunkowych oraz komunalnych, daje możliwość zwiększenia płynności ruchu w sytuacjach awaryjnych. Podwyższeniu ulegnie standard życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków drogowych w miejscu zamieszkania, które wpłyną na tempo rozwoju społeczno – gospodarczego.

Stan istniejęcy:

Prace ziemne:

Poszerzenia:

Podbudowy:

Odwodnienie:

Roboty brukarskie:

Nawierzchnie:

Zakończenie inwestycji:

realizacja: ibif.pl

Skip to content