Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mełgiew, procedura obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Uwaga

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Wójta Gminy Mełgiew na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wymagane dokumenty

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
  • NIP i REGON przedsiębiorcy; określenie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej(opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Wójta Gminy Mełgiew).

Wniosek o wpisanie do rejestru.pdf (26.81 KB) Wniosek o wpisanie do rejestru.pdfOświadczenie do wniosku o wpisanie do rejestru.pdf (25.44 KB) Oświadczenie do wniosku o wpisanie do rejestru.pdf
Miejsce złożenia dokumentów

  • Urząd Gminy Mełgiew
  • 21-007 Mełgiew
  • ul. Partyzancka 2

Opłaty
    
Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej).

Termin i sposób załatwienia

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Mełgiew dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Podstawa prawna

Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz 2008, z późn. zm.), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Poprzedni wpis Historia gminy

realizacja: ibif.pl

Skip to content