Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

"RZEKA PEŁNA MLEKA" – konkurs przeznaczony dla kobiet ciężarnych i karmiących –  organizowany przez Fundację BIAŁA RÓŻA

"RZEKA PEŁNA MLEKA" – konkurs przeznaczony dla kobiet ciężarnych i karmiących –  organizowany przez Fundację BIAŁA RÓŻA

Regulamin Konkursu – “RZEKA PEŁNA MLEKA”

§ 1

Organizatorem konkursu pt. “RZEKA PEŁNA MLEKA”zwanego dalej konkursem jest Fundacja ,,Biała Róża’’ z siedzibą w Długim 41a, 20-258 Lublin, zwanej  dalej Organizatorem.

 § 2
1. Celem konkursu jest podwyższenie świadomości i wiedzy rodziców, opiekunów, na temat karmienia naturalnego, edukacja i upowszechnianie pozytywnych nawyków żywieniowych wśród kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz dzieci do pierwszego roku życia. Poprzez dotarcie do kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci do 1 roku życia, a także promocja programu edukacyjnego ,,1000 pierwszych dni dla zdrowia”.
2. Konkurs zakłada zaangażowanie kobiet  ciężarnych a także karmiących, wykorzystując ich doświadczenie, wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłwego żywienia dzieci najmłodszych
§ 3

Tytuł konkursu: “RZEKA PEŁNA MLEKA”

§ 4
Uczestnicy

Mieszkańcy lubelszczyzny, w tym osoby zamieszkujące na terenie gmin Wólka, Mełgiew, Niemce a także miasta Lublin i Świdnik– rodzice , opiekunowie, dzieci najmłodszych, kobiety ciężarne, matki karmiące piersią oraz planujące  karmienie naturalne w szczególności podopieczne OPS, zagrożone wykluczeniem społecznym , bezrobotne, które mają utrudniony dostęp do najnowszej wiedzy dotyczącej żywienia
§ 5
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu przygotowują opowiadanie/wiersz/piosenkę o tym czym jest dla nich  karmienie piersią, lub jakie mają plany związane z karmieniem naturalnym

2. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być napisana  językiem  prostym, zrozumiałym dla dziecka, nieskomplikowanym, obrazowym (wizualizacja miejsc/postaci),
-bohaterowie: jednoznacznie pozytywni, przyjaźni, wzbudzający zaufanie, budzący pozytywne uczucia, z którymi dziecko może się utożsamiać, postacie oryginalne, nie związane z istniejącymi bajkami/baśniami/opowiadaniami,

- treść: bez abstrakcyjnych zjawisk/zależności, jasno wskazana zasada wyłącznego karmienia piersią przez pierwszych 6 m-cy życia.
-krótka, konkretna historia z morałem, utrzymana w pozytywnym nastroju (nie wzbudzająca lęku, strachu, niepokoju, złości).
3. Utwór  należy przesłać na adres  e-mail fundacjabialaroza@wp.pl lub lub na adres FUNDACJA ,,BIAŁA RÓŻA” Długie 41a 20-258 Lublin  z dopiskiem KONKURS
4. Praca musi być opisana:- imię i nazwisko - adres - adres e-mail- telefon.
5. Zgłoszenie prac do konkursu, w tym fotografii i opisów , a także innych treści jest równoznaczne z przekazaniem autorskich praw majątkowych do prac na rzecz Organizatora. Zgłoszenie prac do konkursu będzie uprawniało Organizatora do rozpowszechniania udostępnionych informacji na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności w Internecie, a także na polach o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83)
6.Autor utworu  konkursowego  jest zobowiązany do podpisania umowy przeniesienia praw autorskich do utworu na rzecz Organizatora, wzór druku dostępny na www.facebook.com/fundacjabialaroza lub drogą e-mail na wskazany adres

7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska do publicznej wiadomości.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
§ 6
Termin dostarczenia prac
Prace należy dostarczyć od 15.05.2015r. do dnia 10.06.2016 r.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą oddawane.

§ 7
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją. Komisja oceni prace posługując się następującymi kryteriami oceny:
- zgodność uworu z tematemkonkursu

- wartości empiryczne utworu
- nowatorstwo pomysłu
2. Komisję powołuje Organizator w 5 osobowym składzie.
3.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze zwycięzców  konkursu, którzy otrzymają nagrody WYPRAWKĘ DLA NOWORODKA bądź KOMPLET POŚCIELI
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługują od niej środki odwoławcze.
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą elektroniczną
e-mail,  lub telefonicznie , wyniki zostaną opublikowane na stronach  internetowych partnerów
7.Nagrody zostaną wręczone w 26 czrewca. podczas Festynu Rodzinnego .
8. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną, ani na nagrody innego rodzaju.
9. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
10.Uczestnik, który zgłosił 2 propozycje konkursowe, może otrzymać jedną nagrodę.
11. Nagrody nieodebrane w ciągu 60 dni przechodzą w posiadanie Fundacji Biała Róża.
12. Najlepsze utwory zostaną zamieszczone na portal społecznościowym Facebook

§ 8

Partnerzy i Patroni medialni konkursu
Organizator zastrzega sobie udział Partnerów i Patronów medialnych w realizacji konkursu celem wsparcia i aprobaty przedsięwzięcia.
§ 9

Postanowienia końcowe
1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a także inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Koordynatorem Konkursu jest pani Iwona Skiba, z którą należy się kontaktować we wszystkich prawach dotyczących konkursu pod nr tel. 535097077.

Lublin, 10 maja 2016r.
 

Poprzedni wpis Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020  –  Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

realizacja: ibif.pl

Skip to content