Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Petycja Odrębna

Petycja Odrębna

Petycja wpłynęła do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi w dniu 15.11.2018r.§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej-  procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia –  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oczywiście wnioskodawca jest świadomy przesunięcia vacatio legis – do 2020 r. i obowiązywania już przedmiotowych przepisów w zakresie zamówień przekraczających progi unijne.§2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję – mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.
 
§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

 

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1

 

Poprzedni wpis Klauzula informacyjna dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi

realizacja: ibif.pl

Skip to content