Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Realizacji praw osób, których dane dotyczą w Urzędzie Gminy Mełgiew na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Realizacji praw osób, których dane dotyczą w Urzędzie Gminy Mełgiew na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 

Podstawa prawnaRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym wyżej "rozporządzeniem 2016/679", RODO. Dane osoboweOznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Osoba, której dane dotycząKażda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora. PrzetwarzanieOznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnienie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie. Realizacja praw osób, których dane dotycząOsobie, której dane dotyczą przysługują prawa na mocy art. 15-22 RODO, dotyczące przetwarzania jej danych osobowych: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Wójta Gminy Mełgiew, jako Administratora jej danych osobowych o realizację przysługujących jej praw.Ze względu na np. wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi Gminy Mełgiew, jako Administratorowi niektóre prawa osoby, o których mowa w art. 15-22 mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia RODO lub przepisów szczególnych.Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać informację o nie podjęciu działań w związku z jej żądaniem lub o ograniczeniach w przysługujących jej prawach.Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Sposób dostarczania dokumentówWniosek dotyczący realizacji praw można złożyć:

  • pisemnie na adres: Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
  • elektronicznie: wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP, w przypadku wpływu wniosku na adres mailowy można zażądać ponownego złożenia wniosku w dopuszczonym trybie.

 OpłatyPostępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłata może zostać pobrana w wysokości odpowiadającej administracyjnym kosztom udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań lub można odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem w przypadku kiedy żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne, w szczególności na swój ustawiczny charakter. Terminy i sposób załatwienia sprawyZgodnie z art. 12 ust. 3 RODO bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy (charakter żądania lub liczba żądań) termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. Tryb odwoławczyW przypadku nie podjęcia działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą Wójt Gminy Mełgiew informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach nie podjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis Zgłoszenie awarii instalacji solarnej

realizacja: ibif.pl

Skip to content