Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zwrot podatku akcyzowego – I termin naboru

Zwrot podatku akcyzowego – I termin naboru

Wójt Gminy Mełgiew informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Mełgiew, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:🔸 I nabór w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.📌 Regulamin, załączniki i oświadczenia do naboru dostępne w BIP > Wybierz sprawę do załatwienia > Rolnictwo (link)Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Wypłaty będą realizowane w terminie od 1 – 30 kwietnia 2022 r. na rachunek bankowy podany we wniosku (proszę o poprawne wskazanie numeru rachunku bankowego).Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) "Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej 'zwrotem podatku', zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej 'olejem napędowym'".Zgodnie z art. 6 ust.3 a wyżej wymienionej ustawy dotyczący wydawania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, czyli formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP producenta rolnego.


W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel. 81 46 05 728 lub 81 46 05 701 w godzinach pracy urzędu.Proszę do każdego wniosku, jeśli nie ma oświadczenia o gruntach dzierżawionych o podanie numeru telefonu – załącznik obowiązkowy.Termin składania wniosków od 1 lutego do 28 lutego 2022 r.Przypominamy o przestrzeganiu należytego reżimu sanitarnego, a w szczególności do: dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu Gminy oraz zakrycie ust i nosa maseczką ochronną.

Poprzedni wpis XXXVI Sesja Rady Gminy Mełgiew

realizacja: ibif.pl

Skip to content