Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XLII Sesja Rady Gminy Mełgiew

XLII Sesja Rady Gminy Mełgiew

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 10:00, która odbędzie się w sali sesyjnej (na parterze) Urzędu Gminy Mełgiew.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 31.05.2022 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mełgiew za 2021 rok.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Mełgiew za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mełgiew wotum zaufania za 2021 rok.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Mełgiew z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi za 2021 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi za 2021 rok.
 12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 13. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew za 2021 rok.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mełgiew za 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu, wykonania budżetu za 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mełgiew w roku szkolnym 2022/2023.
 21. Wolne wnioski i sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Wymagania higieniczno-sanitarne obowiązujące na etapie produkcji pierwotnej (uprawa oraz zbiór owoców i warzyw)

realizacja: ibif.pl

Skip to content