Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Regulamin wypożyczalni Gminnej  Biblioteki Publicznej w Mełgwi

Regulamin wypożyczalni Gminnej  Biblioteki Publicznej w Mełgwi

Regulamin korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej

w Mełgwi określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Gminnej Biblioteki Publicznej.Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i przestrzegania zawartych w nim postanowień.             Wypożyczalnia jest czynna codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki. § 1. Zasady korzystania ze zbiorów1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy czytelnicy.2. Osoby, które nie są zameldowane na terenie woj. lubelskiego, uzyskują prawo do korzystania
z Wypożyczalni po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 40 zł, która zabezpiecza roszczenia Biblioteki związane z niedotrzymaniem zobowiązań:– przetrzymanie materiałów bibliotecznych,– niezwrócenie materiałów bibliotecznych.Kaucja może być zwiększona decyzją kierownika Biblioteki, w przypadku wypożyczenia wyjątkowo cennych zbiorów. Kaucja jest zwracana po zawiadomieniu o rezygnacji z usług Wypożyczalni.3. Prawo do korzystania z Wypożyczalni czytelnik nabywa z chwilą zapisania się.4. Do wypożyczania materiałów bibliotecznych upoważnia Karta Biblioteczna, którą czytelnik otrzymuje po zapisaniu się. O zagubieniu Karty należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczalnię; za szkody powstałe na skutek zagubienia Karty odpowiada jej właściciel. Koszt wydania duplikatu wynosi 10 zł.5. Czytelnik ma możliwość samodzielnego założenia konta elektronicznego, po odbiór Karty Bibliotecznej i aktywację konta elektronicznego powinien zgłosić się do Wypożyczalni. Przy odbiorze Karty lub zapisie bezpośrednio w Wypożyczalni obowiązują następujące czynności:– zapoznanie się z Regulaminem Wypożyczalni,– własnoręczne wypełnienie oraz podpisanie zobowiązania zawierającego dane osobowe
z adresem zamieszkania, adresem e-mail i numerem PESEL; złożenie podpisu oznacza zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu. Gminna  Biblioteka Publiczna na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w ramach posiadanych uprawnień,– okazanie dokumentu potwierdzającego dane osobowe zamieszczone w zobowiązaniu,– złożenie poręczenia rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletninich (przy zapisie osoby niepełnoletniej obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest konieczna).6. Czytelnik ma wgląd na swoje konto, poprzez które może monitorować stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz dokonywać ich prolongat.7. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu oraz danych osobowych.8. Konto czytelnicze zostaje anulowane, jeśli czytelnik nie korzysta z Wypożyczalni przez okres 2 lat. Przy ponownym zapisie może zostać uwzględniona poprzednio wydana Karta Biblioteczna.9. W Wypożyczalni obowiązuje cisza, użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. § 2. Wypożyczanie1. Materiały Biblioteczne są udostępniane zainteresowanym, którzy spełniają podane w Regulaminie wymogi i akceptują je.2. Zamówień należy dokonywać elektronicznie za pośrednictwem terminali znajdujących się w Bibliotece lub drogą internetową.3. Wypożyczać można jednorazowo 4 książki na okres 4 tygodni z księgozbioru dla dorosłych, 3 książki na okres 4 tygodni z księgozbioru dla dzieci. Termin wypożyczenia książek z księgozbiorów dla dorosłych i dziecięcego można przedłużać dwukrotnie na kolejne dwa tygodnie. Prolongaty można dokonać osobiście za okazaniem  Karty Bibliotecznej lub logując się drogą internetową na własne konto. W przypadku szczególnie uzasadnionym Biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu lub
w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin ich zwrotu.4. Książki zamówione należy odebrać w ciągu 2 dni.5. Zamówienia są realizowane w ciągu pół godziny od ich złożenia. Zamówienia złożone na 15 minut przed zamknięciem Wypożyczalni mogą być zrealizowane następnego dnia.6. Czytelnicy mają wolny dostęp do części księgozbioru dziecięcego i młodzieżowego Wypożyczalni, z którego można korzystać na zasadzie samoobsługi. Książki można przeglądać tylko na terenie Wypożyczalni. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi
w celu zarejestrowania wypożyczenia. Pierwszeństwo mają ci czytelnicy, którzy dokonają zamówienia drogą elektroniczną.7. Przed wyjściem z Wypożyczalni czytelnik ma obowiązek sprawdzić stan swojego konta
i zgłosić ewentualne wątpliwości.8. Wypożyczone materiały biblioteczne czytelnik zwraca bezpośrednio dyżurującemu bibliotekarzowi. § 3. Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek jest pobierana opłata w wysokości 0,20 zł dziennie za każdą książkę.  2. W przypadku gdy czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie reaguje na ponaglenia pracowników Wypożyczalni o ich zwrot, wtedy Biblioteka dochodzi swych roszczeń poprzez:– zablokowanie konta,– konieczność zapłacenia przez czytelnika ustalonej w Regulaminie opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych,– upomnienie na piśmie (obciążając czytelnika kosztami wysyłki) lub pocztą elektroniczną,– trwałe lub okresowe pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni,– przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego. § 4. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki1. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.2. Czytelnik jest zobowiązany odpowiedzialnie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami.3. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę spowodowaną zniszczeniem lub zagubieniem materiałów bibliotecznych.4. W razie zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik jest zobowiązany wybrać jedną z zaproponowanych form zadośćuczynienia:– odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania,– zapłacić koszt naprawy książki przez introligatora,– dostarczyć inną książkę znajdującą się w sprzedaży i wskazaną przez bibliotekarza,– zapłacić odszkodowanie za zagubione albo zniszczone materiały biblioteczne w wysokości określonej przez bibliotekarza. Rzeczywistą ich wartość określa bibliotekarz na podstawie analizy cen antykwarycznych lub rynkowych.5. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej, czytelnik reguluje należność
za całość dzieła, przy czym nie nabiera praw własności do pozostałych tomów. Po zwróceniu odnalezionego tomu czytelnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o wysokość kary.. Z chwilą uregulowania zobowiązań czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonych lub zagubionych materiałów bibliotecznych. § 5. Przepisy końcowe1. Wszelkie uwagi i dezyderaty dotyczące działalności Wypożyczalni można zgłaszać bezpośrednio lub drogą korespondencyjną:–Kierownikowi Biblioteki.2. Bibliotekarz może odmówić wstępu do Wypożyczalni osobom nietrzeźwym oraz o niskim poziomie higieny.3. Naruszenie przez czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym Regulaminem powoduje ograniczenie uprawnień czytelnika do korzystania z Wypożyczalni, a w szczególnie drastycznych wypadkach pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki4. Czytelnik ma możliwość sprawdzenia aktualności obowiązujących regulaminów w siedzibie Biblioteki lub na jej stronie internetowej.5. W przypadku spraw nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Kierownikowi Biblioteki. Lublin, dn. 1 styczeń  2016  

Poprzedni wpis Spotkanie z kolorami, zabawą i miłością, czyli wspólne robienie pisanek

realizacja: ibif.pl

Skip to content