Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie pn.:  „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Mełgiew”

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie pn.:  „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Mełgiew”

Zaproszenie do składania ofert

Nr 2/2017

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi

Adres Zamawiającego: ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew

NIP: 7131406901;  REGON:004207413

Godziny pracy: poniedziałek 0800-1600; wtorek-piątek 0715 – 1515

Nr telefonu 81 4670 551

Nr faksu 81 4670 551

Adres e-mail:   melgiew.ops@op.pl

 

 1. NAZWA I O PIS PR ZEDMIOT U ZA MÓWIENIA

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik Nr 1) na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi  Nr 9/2014 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej kwoty 30 000 Euro przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi na zamówienie pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Mełgiew”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Schronienie, zapewnienie trzech posiłków dziennie w tym jednego gorącego oraz niezbędnego ubrania 3 osobom bezdomnym

Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia

 1. Całodobowe schronienie dla osób (maksymalnie do 10 osób w jednym pokoju);
 2. Wyżywienie w formie trzech posiłków dziennie w tym jeden gorący;
 3. Umożliwienie stałego dostępu do łazienki, WC i prysznica oraz całodobowego dostępu do ciepłej i zimnej wody;
 4. Minimalne wyposażenie pomieszczenia dla każdej osoby to szafka lub miejsce w szafie na rzeczy osobiste, krzesło, oświetlenie, miejsce przy stole;
 5. Zapewnienie każdej osobie własnego łóżka, oraz niezbędnej pościeli (materaca, poduszki, kołdry lub koca, prześcieradła, poszewki na poduszkę, poszwy);
 6. Zapewnienie podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty oraz środków opatrunkowych;
 7. Dbanie o realizację zaleceń lekarskich osób bezdomnych w szczególności realizację recept, przyjmowanie leków oraz kontrolne wizyty lekarskie;
 8. Umożliwienie osobom bezdomnym dostępu do lekarza pierwszego kontaktu, a w nagłych wypadkach wezwanie pogotowia ratunkowego;
 9. Mobilizowanie bezdomnych do aktywizacji zawodowej;
 10. Umożliwienie osobie bezdomnej ponownego nawiązania kontaktów rodzinnych;
 11. Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, a w szczególności związanych z wyrabianiem dowodu osobistego, zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego, rejestracją w urzędzie pracy, ustaleniem stopnia niepełnosprawności oraz przydziałem lokalu socjalnego;
 12. Prowadzenie pracy socjalnej;
 13. Realizacja usług (dla bezdomnych, którzy podpisali kontrakt socjalny) ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjścia z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;
 14. Współpraca placówki z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mełgwi w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz kontraktów socjalnych;
 15. Prowadzenie dokumentacji osób przebywających w schronisku umożliwiający ich identyfikację, zakres udzielonej pomocy i okres pobytu;
 1. Wymagania dotyczące lokalu, w którym prowadzone będzie schronienie w ramach przedmiotu zamówienia
 1. Lokal będący miejscem schronienia musi spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne oraz przeciwpożarowe;
 2. Schronisko musi dysponować miejscem umożliwiającym spożywanie posiłku;
 3. Placówka musi posiadać pomieszczenie umożliwiające przygotowanie dodatkowych posiłków we własnym zakresie przez mieszkańców schroniska;
 4. W schronisku musi znajdować się WC;
 5. Łazienka znajdująca się w lokalu musi być wyposażona co najmniej w umywalki i natryski.
 1. Postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia
 1. Usługi schronienia świadczone będą w oparciu o skierowanie oraz indywidualne decyzje administracyjne wydane przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi oraz skierowanie, które to decyzje zawierają:
 1. imię, nazwisko świadczeniobiorcy,
 2. rodzaj usług wraz z ich szczegółowym zakresem,
 3. okres, przez który usługi mają być świadczone (termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług).
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług przez Wykonawcę bez decyzji i skierowania wskazanego w ust. 3, a jedynie w oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego  – Wykonawcy faksem, e-mailem lub telefonicznie. Zlecenie takie zostanie potwierdzone w ciągu 7 dni kopią decyzji administracyjnej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania                     z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej                i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
 4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca                        z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 25 grudnia.
 5. Podstawą rozliczenia, o którym mowa w ustępie wyżej będzie złożenie przez Wykonawcę:
 1. faktury lub noty obciążeniowej
 2. imiennego wykazu osób objętych schronieniem, okres pobytu w schronisku, kwotę należności jaką winien uiścić Zamawiający.
 1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Mełgiew. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy – 12 miesięcy.

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
 1. W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, które posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, oraz odpowiedniego potencjału technicznego niezbędnego do wykonywania usługi. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia,                        oraz pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Spełnienie przez wykonawcę warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OCENY

Kryterium –  cena – 100 %W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału i złoży najkorzystniejszą ofertę za najniższą cenę.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZŁOZENIA OFERTY

Oferty należy złożyć do dnia 20.09.2017r. do godziny 12:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mełgwi ul. Partyzancka 42.  Ofertę można złożyć w postaci pisemnej, zaadresowanej na adres Zamawiającego lub na e-mail                                         na adres melgiew.ops@op.pl.

 

Osoba do kontaktu Marzena Dyzma Gągoł – Główny Księgowy OPS tel.: 81 4670551, e- mail: melgiew.ops@op.pl.

 

Załączniki:

 1. ​Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Nr 2/2017 z dnia 07.09.2017r. )
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert        Nr 2/2017 z dnia 07.09.2017r.)
Poprzedni wpis Uwaga: w dniu dzisiejszym Ośrodek Pomocy Społecznej  czynny do godziny 13:30

realizacja: ibif.pl

Skip to content