Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi, adres: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mełgwi jest Pani Karolina Kamieniecka, email: inspektor@melgiew.pl, telefon kontaktowy: 663 909 960.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi;
 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach wynikających w szczególności z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. dostawcy Internetu, ubezpieczyciele, placówki oświatowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, placówki zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia;
  3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mełgwi przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem na podstawie wcześniej udzielonej zgody;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mełgwi.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, o którym mowa w pkt g powyżej. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez e-mail na adres elektroniczny: inspektor@melgiew.pl.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy.
 8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 Wszelkie informacje i wskazówki dotyczące realizacji ww. uprawnień można uzyskać u wyznaczonego przez Administratora Danych Osobowych – Inspektora Ochrony Danych Pani Karoliny Kamienieckiej pod numerem telefonu 663 909 960 lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: inspektor@melgiew.pl lub pod adresem siedziby Administratora Danych Osobowych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi, ul. Partyzancka 2. 21-007 Mełgiew. Iwona Jaworska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi

Poprzedni wpis "Kobieta w literaturze" to temat wiodący spotkania DKK, które odbędzie 1 marca o godz. 12.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mełgwi.

realizacja: ibif.pl

Skip to content