Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Informacja dot. montażu instalacji fotowoltaicznych

Informacja dot. montażu instalacji fotowoltaicznych

Szanowni mieszkańcy, w związku z planowanym montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach projektów „OZE w gminie Mełgiew I" i "OZE w gminie Mełgiew II" współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, informujemy, iż przetarg na wybór Wykonawcy został ogłoszony pod koniec 2020 r.W efekcie długotrwałej procedury przetargowej wyłoniony został Wykonawca – firma Solartime Sp. z o.o. Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych termin podpisania umowy został wyznaczony na dzień 11 maja 2021 r. Dzień przed podpisaniem umowy, jeden z oferentów, korzystając z zapisów Ustawy Pzp, złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.W trakcie postępowania odwoławczego firma Solartime Sp. z o.o. nie przystąpiła do postępowania po stronie zamawiającego. W związku z przeprowadzoną analizą zamawiający uznał odwołanie a Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze. W związku z powyższym unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzono czynność badania i oceny ofert. W wyniku tych działań odrzucono ofertę firmy Solartime Sp. z o.o. oraz wezwano drugiego w rankingu ofert Wykonawcę do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego a także w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą to lipiec 2021 r.
Planowana do podpisania umowa z Wykonawcą w lipcu br. określać będzie termin zakończenia montażu wszystkich instalacji do 30 listopada 2021 r.Ponadto informujemy, iż pełne postępowanie przetargowe dostępne jest pod wskazanym adresem: https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=73582

Poprzedni wpis Konkurs dla dzieci "Niezłe Ziółko"

realizacja: ibif.pl

Skip to content