Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zwrot podatku akcyzowego – II termin naboru

Zwrot podatku akcyzowego – II termin naboru

Wójt Gminy Mełgiew informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Mełgiew, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:🔸 II nabór w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.📌 Regulamin, załączniki i oświadczenia do naboru dostępne w BIP > Wybierz sprawę do załatwienia > Rolnictwo (link)Wójt Gminy Mełgiew informuje, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Mełgiew, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Wypłaty będą realizowane w terminie od 1 – 29 października 2021 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) "Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej 'zwrotem podatku', zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej 'olejem napędowym'".Zgodnie z art. 6 ust.3 a wyżej wymienionej ustawy dotyczący wydawania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, czyli formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP producenta rolnego.Informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składają producenci rolni gdy informacja jest przedstawiana po raz pierwszy, czyli w II naborze przyjmowania wniosków.


Sposób składania wniosków o zwrot podatku akcyzowegoProducenci rolni, proszeni są o składanie wypełnionych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Gminy Mełgiew I piętro, pokój 100.Komplet dokumentów powinien być zszyty lub złożony w kopercie.Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel. 81 46 05 728, 81 46 05 729 lub tel. 81 46 05 701 w godzinach pracy urzędu.W przypadku konieczności złożenia wyjaśnień wynikłych po weryfikacji wniosku, będziemy się kontaktować telefonicznie w celu umówienia wizyty w wyznaczonym terminie.Proszę do każdego wniosku, jeśli nie ma oświadczenia o gruntach dzierżawionych o podanie numeru telefonu – załącznik obowiązkowy.Termin składania wniosków od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.Przypominamy o przestrzeganiu należytego reżimu sanitarnego, a w szczególności do: dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu Gminy oraz zakrycie ust i nosa maseczką ochronną.

Poprzedni wpis Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

realizacja: ibif.pl

Skip to content