Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XXXIII Sesja Rady Gminy Mełgiew

XXXIII Sesja Rady Gminy Mełgiew

Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mełgiew (pokój 111, piętro I).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2021 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew w miejscowości Jacków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew – Etap A / obszar I.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mełgiew.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego rady i radnych Gminy Mełgiew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Mełgwi 10 Skarpetek.
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 Sesja odbywać się będzie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
Protokoły z poprzednich sesji dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Mełgiew w Biurze Rady Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Mełgiew.Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Utrudnienia komunikacyjne w m. Franciszków

realizacja: ibif.pl

Skip to content