Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mełgwi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mełgwi

 Podstawy Funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w MełgwiArtykuł 41 w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad sprzedaży sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18 ustawy ust. 8), opiniują również wnioski o zezwolenia na ich sprzedaż, pod kątem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy (Art. 18 ustawy ust. 3a).


Skład Komisji:

 • Przewodniczący:
  • Patrycja Dzwonkowska
 • Czlonek Komisji:
  • Mieszko Jan Matejczuk
 • Członek Komisji:
  • Arlena Opalińska
 • Członek Komisji:
  • Cecylia Korona

 Informację można uzyskać przez pocztę elektroniczną e-mail: gkrpa@melgiew.plOd dnia 17 stycznia 2022 r. w każdy poniedziałek  w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Partyzanckiej 2 w pokoju 205 w godzinach od 16:00 do 17:00 dyżury będą pełnili członkowie Komisji. Z konsultacji mogą skorzystać osoby uzależnione od alkoholu, rodziny osób uzależnionych.


Postępowanie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowegoGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mełgwi prowadzi sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie gminy Mełgiew.Komisja działa w oparciu o artykuły 24, 25 i 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z poźn. zm.).Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.Art. 26. Osoby ,o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.Wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego można składać w  siedzibie Urzędu Gminy w Mełgwi, ul. Partyzancka 2, w biurze podawczym (parter).Wezwania na posiedzenia są wysyłane drogą pocztową. Osoba, której postępowanie dotyczy otrzyma wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zalecane jest, aby zgłaszany odebrał osobiście tę przesyłkę.Wnioskodawca i podani przez niego świadkowie również otrzymają zawiadomienie.
Świadkowie wzywani są na inną godzinę niż osoba, której dotyczy postępowanie.Nie zgłaszanie się osoby nadużywającej alkoholu na posiedzenia Komisji nie wstrzymuje biegu sprawy.Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby wobec, której toczy się postępowanie.Komisja osobie z problemem alkoholowym proponuje podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego, jeżeli oferta zostaje przyjęta, postępowanie może zostać zawieszone na ustalony okres. W razie nie podjęcia leczenia lub jego przerwania, wnioskodawca powinien jak najszybciej powiadomić Komisję.Jeżeli zgłoszona osoba utrzymuje, że nie ma problemu alkoholowego i nie wyraża chęci podjęcia leczenia odwykowego, zostaje skierowana na badania do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, do których ma się zgłosić w wyznaczonym w piśmie terminie (skierowanie na badanie doręczane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).Badanie przeprowadza dwóch biegłych specjalistów terapii uzależnień lekarz psychiatra i psycholog, którzy mają ustalić, czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu, jeżeli tak, to jakiego wymaga leczenia, stacjonarnego (w szpitalu) lub niestacjonarnego (w przychodni). Komisja po otrzymaniu opinii potwierdzającej uzależnienie od alkoholu, kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego wraz z opinią biegłych. Postępowanie prowadzi właściwy wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, które kończy się wydaniem postanowienia. Postanowienie sądu zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego obowiązuje 2 lata w niektórych przypadkach leczenie poddane jest nadzorowi kuratora sądowego.


Załączniki:

Poprzedni wpis Działanie punktu konsultacyjnego "Niezapominajka"

realizacja: ibif.pl

Skip to content