Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"

Gmina Mełgiew – Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi realizuje zadanie własne Gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".Program "Posiłek w szkole i w domu" jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. poz. 1007 z dnia 19 października 2018r.).Gmina Mełgiew – Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi realizuje zadanie własne Gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Moduł 1 i 2). Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 "Moduł dla dzieci i młodzieży" oraz modułu 2 "Moduł dla osób dorosłych".Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.Uchwała Nr III/14/18 z dnia 28 grudnia 2018r. Rady Gminy Mełgiew w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, pozwoliła z tej formy wsparcia skorzystać osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1 164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 900,00 zł dla osoby w rodzinie.

W roku 2022 na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Wojewoda Lubelski przyznał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 73 000 zł.W ramach środków własnych Gmina zobowiązała się do wydatkowania kwoty nie mniej niż 18 250 zł.Wartość dofinansowania w 2022r.: 73 000,00 zł;
Całkowita wartość dofinansowania w 2022r.: 91 250,00 zł.

Poprzedni wpis Awaria dostawy wody w m. Franciszków

realizacja: ibif.pl

Skip to content