Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wybierz sprawę

Wybierz sprawę

 Ochrona Środowiska:
dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, źródła ciepła
Ochrona Środowiska:
zgłoszenie wycięcia drzew, przydomowe oczyszczalnie ścieków
Ochrona Środowiska:
zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów, rejestracja psa
Urząd Stanu Cywilnego:
narodziny, małżeństwa, zgony, odpisy aktów, uznanie ojcostwa
Urząd Stanu Cywilnego:
zmiana imienia i nazwiska, zaświadczenia o stanie cywilnym
Urząd Stanu Cywilnego:
nadawanie medali, wniosek dopisanie do Rejestru Danych Kontaktowych
Dowody Osobiste:
wydanie dowodu, zgłoszenie utraty dowodu, nadanie numeru PESEL
Meldunki:
zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, wymeldowania
Planowanie Przestrzenne i Budownictwo:
wypis i wyrys, o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania
Planowanie Przestrzenne i Budownictwo:
zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Planowanie Przestrzenne i Budownictwo:
podział nieruchomości
Mieszkania:
sprzedaż lokali mieszkalnych, przyznanie mieszkania komunalnego
Nieruchomości:
dzierżawa gruntów, użyczanie i zbywanie nieruchomości
Nieruchomości:
nadawanie numeracji porządkowej, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego
Infrastruktura Drogowa:
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, przebudowę zjazdu
Gospodarka Wodno-Kanalizacyjna:
przyłącze do sieci wodociągowej, wniosek zawarcia umowy na dostawę wody
Odpady Komunalne:
harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach gminy
Oświata, Sport i Zdrowie:
wniosek o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę
Podatki i Opłaty:
deklaracja na podatek rolny, leśny, od nieruchomości
Podatki i Opłaty:
deklaracja na odpady komunalne
Rolnictwo:
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Działalność Gospodarcza:
wpis do CEIDG, udział w spółkach cywilnych
Działalność Gospodarcza:
wydanie zezwolenia (koncesji) na sprzedaż napojów alkoholowych
Sprawy Wojskowe:
wniosek o uznanie żołnierza za wyłącznego do utrzymania członków rodzin
Inne:
wniosek o udzielenie informacji publicznej, przeprowadzenie imprezy masowej

Poprzedni wpis Informacja o zamiarze zlecenia zadania publicznego

realizacja: ibif.pl

Skip to content