Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XLI Sesja Rady Gminy Mełgiew

XLI Sesja Rady Gminy Mełgiew

Proponowany porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00, która odbędzie się w sali sesyjnej (na parterze) Urzędu Gminy Mełgiew.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 29.04.2022 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 13.05.2022 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 7. Informacja dotycząca projektu „Kolej Plus” na linii Lublin – Łęczna – Bogdanka.
 8. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Świdniku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu świdnickiego.
 9. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu świdnickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Krępiec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi i nadania Statutu.
 14. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy  Społecznej w Mełgwi za 2021 rok.
 15. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 r.
 16. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2021 r.”
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej

realizacja: ibif.pl

Skip to content