Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XLVI Sesja Rady Gminy Mełgiew

XLVI Sesja Rady Gminy Mełgiew

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) zwołuję XLVI zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 26.10.2022 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 30.09.2022 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2021.
 7. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/250/21 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.
 12. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Spot Ministerstwa Zdrowia dot. kampanii „Chcę zrozumieć”

realizacja: ibif.pl

Skip to content