Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XLIX Sesja Rady Gminy Mełgiew

XLIX Sesja Rady Gminy Mełgiew

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) zwołuję XLIX zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 29.12.2022 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 30.11.2022 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/120/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mełgiew w roku 2023”.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu na rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mełgiew z dnia 12 grudnia 2022 r.
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Umowy na dostawę wody dla mieszkańców Gminy Mełgiew

realizacja: ibif.pl

Skip to content