Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wyższa stawka dopłaty do paliwa rolniczego w 2023r.

Wyższa stawka dopłaty do paliwa rolniczego w 2023r.

Wójt Gminy Mełgiew informuje, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Mełgiew, mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2023 r. w dwóch nieprzekraczalnych terminach:

  • od 1 lutego  do  28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi integralną część wniosku zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:
132,00 zł  (110 x 1,20 zł)  z 1 ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł  (40 x 1,20) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą wypłacane w terminach:

  • 3 – 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
  • 2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie      

przelewem na rachunek bankowy wskazany w przedmiotowym wniosku.Wyższą stawkę zwrotu wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832). Stawka  zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.Zgodnie z  ustawą z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w myśl art. 1 „Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku” zawartego w cenie oleju napędowego  oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym”.W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego za 2022 r.Wniosek z wymaganymi załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie Gminy Mełgiew www.melgiew.pl w zakładce dla interesanta – wybierz sprawę do załatwienia w Urzędzie – Rolnictwo lub w  budynku Urzędu Gminy Mełgiew.

 

Poprzedni wpis Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego

realizacja: ibif.pl

Skip to content