Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

LI Sesja Rady Gminy Mełgiew

LI Sesja Rady Gminy Mełgiew

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LI zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 28.02.2023 r. o godz. 10.00 , która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 31.01.2023 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego do roku 2030 (z perspektywą 2040).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023 w Gminie Mełgiew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 31 stycznia 2023 r.
 15. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Mełgiew za rok 2022 oraz sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Gminy Mełgiew za rok 2022.
 16. Wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Wójt Gminy Mełgiew zaprasza

realizacja: ibif.pl

Skip to content