Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zaproszenie

Zaproszenie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję

LIII zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 28.04.2023 r. o godz. 10.00 , która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2023 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2023 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu świdnickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mełgiew do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 10 lat.
 13. Przedstawienie Sprawozdania o stanie realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mełgiew na lata 2011-2032.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 

             Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew

                        Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Komunikat dot. przywrócenia obowiązkowych szkoleń i badań sprzętu

realizacja: ibif.pl

Skip to content