Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

SPOTKANIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY MEŁGIEW

SPOTKANIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY MEŁGIEW

13 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Mełgiew odbyło się „Spotkanie konsultacyjno- informacyjne dla przedstawicieli placówek oświatowych Gminy Mełgiew”. Zostało ono zorganizowane za zgodą Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Celem spotkania było przybliżenie założeń edukacji dla wszystkich. Tę część spotkania poprowadziły lider Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej Elżbieta Krupa oraz dr hab. Anna Prokopiak – pracownik naukowy UMCS, ekspert w dziedzinie spektrum autyzmu, superwizor. Przedstawienia dobrych praktyk i korzyści z udziału w pilotażowym projekcie SCWEW na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu podjęła się dyrektor szkoły  Eliza Szypulska. Zaprezentowane zostały również działania podejmowane w projekcie SCWEW w Świdniku przez eksperta Iwonę Jarecką . Uczestnicy spotkania otrzymali ofertę Ośrodka Wsparcia i Testów w Świdniku, którą zaprezentował Wojciech Danielak, kierownik OWiT. Przez Iwonę Łysakowską, wiceprzewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie, został również przedstawiony wachlarz zajęć zorganizowanych w czasie wolnym dla grupy zróżnicowanej na przykładzie pracy TPD  w Lublinie. Podczas spotkania nie zabrakło dyskusji dotyczących trudności, jakie napotykają nauczyciele i dyrektorzy realizując edukację włączającą w swoich szkołach.

Spotkanie otworzyła Sekretarz Gminy Mełgiew Anna Dygulska

Jak czytamy na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Edukacja ta stawia za cel wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości włączającego społeczeństwa, czyli  społeczeństwa, w którym osoby niezależnie od różnic, m.in. w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu, są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. To systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia.”

Dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi uczące się w jednej klasie zaczynają dostrzegać, że ludzie są różni, mają różne potrzeby i ograniczenia. Uczą się pomagania innym, ale też akceptowania swoich ograniczeń, radzenia sobie z porażkami, które są nieodłącznym elementem procesu uczenia się. Szkoła włączająca to taka szkoła, która jest wyczulona na potrzeby wszystkich uczniów.

Jako społeczeństwo jesteśmy odpowiedzialni, by każdemu dać szansę na edukację i rozwój uwzględniający jego osobiste uzdolnienia i możliwości.

Jedną z prelegentek była Elżbieta Krupa, liderka SCWEW

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Poprzedni wpis Ogłoszenie przetargu

realizacja: ibif.pl

Skip to content