Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LIX zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 25.10.2023 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 27 września 2023 r.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
6.    Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2022.
7.    Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2022.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.
11.    Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Zakończenie obrad.

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew
                                                                                     Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Informacja

realizacja: ibif.pl

Skip to content