Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

LX SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

LX SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew Janusz Zbigniew Oleszek zwołuje LX zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 29.11.2023 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 25.10.2023 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą na okres do 3 lat (Jacków. Dz. 535/5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą na okres do 3 lat (Minkowice dz. nr 132).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą na okres do 3 lat (Mełgiew dz. nr 500).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego oraz budynków użytkowych wraz z placem manewrowym na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 0011-Mełgiew I na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 0015-Nowy Krępiec Kolonia na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jacków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Mełgiew na lata 2024-2026.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mełgiew, a  Gminą Miejską Świdnik w sprawie  partycypowania w kosztach utrzymania rowu S-F odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe ujęte w zbiorczym systemie kanalizacji deszczowej z terenu przebudowanej drogi gminnej nr 105531L- ul. Skośna  w  miejscowości Nowy Krępiec.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie obrad.
Poprzedni wpis OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

realizacja: ibif.pl

Skip to content