Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

LXV SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

LXV SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew Janusz Zbigniew Oleszek zwołuje LXV zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew 27.03.2024 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 28.02.2024 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu świdnickiego w 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych z dotychczasowymi dzierżawcami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 0011-Mełgiew na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym.
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie gminy Mełgiew.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.
Poprzedni wpis ZJADLIWA GRYPA (HPAI) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

realizacja: ibif.pl

Skip to content