Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mełgiew sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2024 poz. 278 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniach od 13 maja 2024 r.  do 18 czerwca 2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Mełgiew w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mełgiew.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i  sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mełgiew.  Projekt Uchwały Rady Gminy Mełgiew w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mełgiew. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od dniach od 13 maja 2024 r.  do 18 czerwca 2024 r. w następujących formach:

 • Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu Uchwały Rady Gminy Mełgiew w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkania odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Mełgiew przy ul. Partyzanckiej 2 w Mełgwi (sala konferencyjna I. piętro)
 • Zbieranie uwag ustnych do protokołu w dniach od 13 maja 2024 do 18 czerwca 2024r. osobiście lub telefonicznie w budynku Urzędu Gminy Mełgiew pokój 201, tel. 81 46 05 731, w godzinach pracy Urzędu.
 • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.melgiew.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mełgiew w terminie od dnia 13 maja 2024 r. 
 • Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: projekty@melgiew.pl lub drogą korespondencyjną na adres: lub osobiście do Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew  lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew przy ul. Partyzanckiej 2 w Mełgwi (kancelaria – parter)
 • Badania ankietowego dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru rewitalizacji oraz zaproponowanych w uchwale rozwiązań. Ankieta dostępna będzie na stronie www.melgiew.pl pod adresem www.melgiew.pl/konsultacje-spoleczne/

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą przedstawiającą proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mełgiew oraz formularz konsultacyjny udostępnione zostaną nie później niż od dnia 13 maja 2024 r.

Z projektem uchwały wraz z załącznikami można zapoznać się :

 1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=59
 2. Na stronie internetowej Urzędu www.melgiew.pl
 3. W punkcie obsługującym konsultacje społeczne: Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, pok. 201

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 13 maja 2024 r. oraz po dniu 18 czerwca 2024 r.
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania
  z interesariuszami rewitalizacji).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Mełgiew dostępna jest na stronie: https://melgiew.pl/klauzule-informacyjne-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

Poprzedni wpis PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

Urząd Gminy Mełgiew

ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00 – 17:00
wtorek – piątek: 7:15 – 15:15

realizacja: ibif.pl

Skip to content