Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

SZACOWANIE STRAT W WYNIKU WYSTĄPIENIA PRZYMROZKÓW WIOSENNYCH

SZACOWANIE STRAT W WYNIKU WYSTĄPIENIA PRZYMROZKÓW WIOSENNYCH

Wójt Gminy Mełgiew informuje producentów rolnych, u których  wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne w postaci przymrozków wiosennych o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie strat.

Producent rolny we wniosku o oszacowanie strat wpisuje wszystkie uprawy  niezależnie od wielkości poniesionych strat  (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Straty w gospodarstwach rolnych powinny zostać zgłoszone niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działy specjalnych produkcji . Wypełnione formularze należy złożyć do właściwego urzędu ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

  • Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy, w której znajdują się uprawy.
  • W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, rolnik przekazuje je do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której znajduje się gospodarstwo.
  • W przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza województwem lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, rolnik kontaktuje się z gminami na terenie tych województw. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, producent rolny przekazuje je komisji właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

Komisje powołane przez Wojewodę dokonują:

  1. oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, nie później jednak niż:
  • do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw, albo
  • w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalanego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
  • w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania – w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w budynkach;

2. dwukrotnego oszacowania szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych:

  • po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  • po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony internetowej urzędu gminy www.melgiew.pl lub w pokoju 203, II piętro Urzędu Gminy Mełgiew.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem urzędu gminy pod numerem tel. 81 460-57-28, w godzinach pracy urzędu : poniedziałek 9:00 – 17:00,  wtorek – piątek 7:15 – 15:15.

Dokumenty do pobrania:

Poprzedni wpis KOLEJ – SPOTKANIE INFORMACYJNE

realizacja: ibif.pl

Skip to content